Pitesco chuyên cung cấp các sản phẩm 100% chính hãng với chất lượng vượt trội từ châu âu/nhật bản với giá tốt nhất hiện nay

Ở PITESCOVIETNAM :

  1. Hoàn tiền X3 nếu sản phẩm không không phải chính hãng
  2. Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong 12 tháng 
  3. Làm việc chuyên nghiệp có hợp đồng rõ ràng
  4. Tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm

==> GIÁ TỐT-UY TÍN-CHẤT LƯỢNG<==

IK4-A-A-0050-E-1 Gefran Vietnam, Pressure sensors vietnam

 

F037539 IK4-A-A-0050-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F042315 IK4-A-A-0050-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F044847 IK4-A-A-0100-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F049119 IK4-A-A-0100-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F049560 IK4-A-A-0130-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F053896 IK4-A-A-0150-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041670 IK4-A-A-0150-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F043226 IK4-A-A-0200-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F047398 IK4-A-A-0200-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F048523 IK4-A-A-0200-G-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F050385 IK4-A-A-0225-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F048101 IK4-A-A-0225-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F037540 IK4-A-A-0300-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F037552 IK4-A-A-0300-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F050805 IK4-A-A-0400-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F049331 IK4-A-A-0400-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F054581 IK4-A-A-0400-G-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F053315 IK4-A-A-0450-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F073522 IK4-A-A-0450-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F051448 IK4-A-A-0500-A-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F041877 IK4-A-A-0500-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F049213 IK4-A-A-0500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F065679 IK4-A-A-0500-G-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F055506 IK4-A-A-0600-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F045982 IK4-A-A-0600-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F066582 IK4-A-A-0600-G-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F037541 IK4-A-A-0700-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F044471 IK4-A-A-0700-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F058006 IK4-A-A-0700-G-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F059583 IK4-A-A-0750-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F055857 IK4-A-A-0800-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041581 IK4-A-A-0800-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F054368 IK4-A-A-0900-A-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F055605 IK4-A-A-0900-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F046641 IK4-A-A-0900-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F042672 IK4-A-A-1000-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F060984 IK4-A-A-1000-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F054300 IK4-A-A-1250-A-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F048237 IK4-A-A-1250-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F059748 IK4-A-A-1250-E-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F047903 IK4-A-A-1250-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F066581 IK4-A-A-1250-G-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F047585 IK4-A-A-1500-A-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F037543 IK4-A-A-1500-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F046642 IK4-A-A-1500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F048757 IK4-A-A-1750-A-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F062204 IK4-A-A-1750-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F064382 IK4-A-A-1750-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F042534 IK4-A-A-2000-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F057919 IK4-A-A-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F064995 IK4-A-A-2250-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F054269 IK4-A-A-2250-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041454 IK4-A-A-2500-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F044470 IK4-A-A-2500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F063223 IK4-A-A-2750-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F073391 IK4-A-A-3250-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041878 IK4-A-A-3500-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F069141 IK4-A-A-3500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F037550 IK4-A-A-4000-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041786 IK4-A-B-0050-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F047584 IK4-A-B-0050-E-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F041868 IK4-A-B-0050-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F053581 IK4-A-B-0100-A-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F042237 IK4-A-B-0100-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F042728 IK4-A-B-0100-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F043954 IK4-A-B-0100-E-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F040709 IK4-A-B-0130-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F046630 IK4-A-B-0130-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F066001 IK4-A-B-0130-E-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F045732 IK4-A-B-0130-G-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F043827 IK4-A-B-0150-A-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F039025 IK4-A-B-0150-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F036722 IK4-A-B-0150-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F062321 IK4-A-B-0150-E-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F047753 IK4-A-B-0150-G-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F042618 IK4-A-B-0200-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F043108 IK4-A-B-0200-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F050345 IK4-A-B-0225-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F042748 IK4-A-B-0225-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F054383 IK4-A-B-0300-A-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F037553 IK4-A-B-0300-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041487 IK4-A-B-0300-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F054729 IK4-A-B-0300-G-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F045943 IK4-A-B-0400-A-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F043090 IK4-A-B-0400-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041303 IK4-A-B-0400-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F074562 IK4-A-B-0400-E-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F054227 IK4-A-B-0450-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F043512 IK4-A-B-0450-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041718 IK4-A-B-0500-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F046172 IK4-A-B-0500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F043890 IK4-A-B-0500-E-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F054382 IK4-A-B-0600-A-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F041720 IK4-A-B-0600-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F044492 IK4-A-B-0600-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F045003 IK4-A-B-0700-A-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F039026 IK4-A-B-0700-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F039023 IK4-A-B-0700-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F060253 IK4-A-B-0700-E-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F044371 IK4-A-B-0750-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F043485 IK4-A-B-0750-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F043798 IK4-A-B-0800-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041806 IK4-A-B-0800-A-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F046323 IK4-A-B-0800-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F069500 IK4-A-B-0800-E-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F042786 IK4-A-B-0900-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F049602 IK4-A-B-0900-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F039027 IK4-A-B-1000-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041807 IK4-A-B-1000-A-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F036750 IK4-A-B-1000-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F060255 IK4-A-B-1000-E-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F044552 IK4-A-B-1250-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F044242 IK4-A-B-1250-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F046456 IK4-A-B-1250-E-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F054384 IK4-A-B-1500-A-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F043926 IK4-A-B-1500-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F062375 IK4-A-B-1500-E-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F047345 IK4-A-B-1500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F049300 IK4-A-B-1500-G-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F045005 IK4-A-B-1750-A-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F048778 IK4-A-B-1750-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F071899 IK4-A-B-1750-E-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F051798 IK4-A-B-1750-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F046470 IK4-A-B-1750-E-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F045889 IK4-A-B-2000-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F045046 IK4-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F041905 IK4-A-B-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F066568 IK4-A-B-2000-E-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F047195 IK4-A-B-2250-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F043061 IK4-A-B-2250-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F073328 IK4-A-B-2500-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F042375 IK4-A-B-2500-E-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F042374 IK4-A-B-2500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F073848 IK4-A-B-2500-E-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F042860 IK4-A-B-2750-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F049626 IK4-A-B-3000-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F055727 IK4-A-B-3250-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F054941 IK4-A-B-3500-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041292 IK4-A-B-3500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F071695 IK4-A-B-4000-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F044040 IK4-A-B-4000-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F062322 IK4-A-B-4000-E-1 L000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F056779 IK4-A-C-0100-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F071896 IK4-A-C-0300-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F066076 IK4-A-C-0400-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F059754 IK4-A-C-0800-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F056730 IK4-A-C-1500-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F046092 IK4-A-F-0050-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F047320 IK4-A-F-0050-E-1 0000XXXXS10M0XX Gefran Vietnam
F046051 IK4-A-F-0100-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F051491 IK4-A-F-0100-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F075460 IK4-A-F-0100-E-1 0000XXXXS15M0XX Gefran Vietnam
F042104 IK4-A-F-0100-G-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F050350 IK4-A-F-0130-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F049158 IK4-A-F-0130-A-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F050122 IK4-A-F-0130-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F046035 IK4-A-F-0150-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F049916 IK4-A-F-0150-E-1 L000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F052042 IK4-A-F-0200-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F055205 IK4-A-F-0200-E-1 0000XXXXS03M0XX Gefran Vietnam
F056159 IK4-A-F-0200-E-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F051648 IK4-A-F-0200-G-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F052752 IK4-A-F-0200-G-1 0000XXXXS03M0XX Gefran Vietnam
F053018 IK4-A-F-0225-A-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F044901 IK4-A-F-0225-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F060318 IK4-A-F-0225-E-1 0000XXXXS10M0XX Gefran Vietnam
F052731 IK4-A-F-0225-G-1 0000XXXXS03M0XX Gefran Vietnam
F037554 IK4-A-F-0300-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F047982 IK4-A-F-0300-A-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F053019 IK4-A-F-0300-A-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F046194 IK4-A-F-0300-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F071587 IK4-A-F-0300-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F053795 IK4-A-F-0300-E-1 0000XXXXS03M0XX Gefran Vietnam
F043533 IK4-A-F-0400-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F054459 IK4-A-F-0400-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F059885 IK4-A-F-0400-E-1 0000XXXXS03M0XX Gefran Vietnam
F065081 IK4-A-F-0450-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F065410 IK4-A-F-0450-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F042152 IK4-A-F-0450-E-1 0000XXXXS10M0XX Gefran Vietnam
F052640 IK4-A-F-0500-A-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F057441 IK4-A-F-0500-E-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F057666 IK4-A-F-0600-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F051831 IK4-A-F-0600-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F047613 IK4-A-F-0700-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F073529 IK4-A-F-0700-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F047204 IK4-A-F-0700-E-1 0000XXXXS10M0XX Gefran Vietnam
F074845 IK4-A-F-0750-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F045322 IK4-A-F-0750-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F075701 IK4-A-F-0800-A-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F045770 IK4-A-F-0800-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F044440 IK4-A-F-0800-E-1 0000XXXXS10M0XX Gefran Vietnam
F050066 IK4-A-F-0900-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041984 IK4-A-F-0900-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F049809 IK4-A-F-0900-E-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F042943 IK4-A-F-1000-A-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F053655 IK4-A-F-1000-A-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F042645 IK4-A-F-1000-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F043099 IK4-A-F-1000-E-1 0000XXXXS03M0XX Gefran Vietnam
F043741 IK4-A-F-1250-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F046529 IK4-A-F-1250-E-1 0000XXXXS15M0XX Gefran Vietnam
F068433 IK4-A-F-1500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F048186 IK4-A-F-1500-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F051316 IK4-A-F-1500-E-1 0000XXXXS04M0XX Gefran Vietnam
F074295 IK4-A-F-1500-E-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F051565 IK4-A-F-1750-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F057762 IK4-A-F-2000-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F050318 IK4-A-F-2000-E-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F047790 IK4-A-F-2750-E-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F073023 IK4-A-F-2750-E-1 0000XXXXS10M0XX Gefran Vietnam
F047040 IK4-A-F-3000-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F040119 IK4-A-F-3500-E-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F058012 IK4-A-H-0100-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F066515 IK4-A-H-0300-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F060475 IK4-A-H-0400-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F052247 IK4-A-R-0100-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F046483 IK4-A-R-0100-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F041676 IK4-A-R-0130-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F042965 IK4-A-R-0130-A-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F043601 IK4-A-R-0150-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F042963 IK4-A-R-0200-A-1 0000XXXXS03M0XX Gefran Vietnam
F063138 IK4-A-R-0225-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F066589 IK4-A-R-0225-A-1 0000XXXXS10M0XX Gefran Vietnam
F073348 IK4-A-R-0225-E-1 0000XXXXS10M0XX Gefran Vietnam
F049474 IK4-A-R-0300-E-1 0000XXXXS03M0XX Gefran Vietnam
F046041 IK4-A-R-0400-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F050064 IK4-A-R-0450-E-1 0000XXXXS03M0XX Gefran Vietnam
F044482 IK4-A-R-0500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F045323 IK4-A-R-0500-E-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F069112 IK4-A-R-0500-E-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F057799 IK4-A-R-0500-E-1 0000XXXXS10M0XX Gefran Vietnam
F070621 IK4-A-R-0600-G-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F042285 IK4-A-R-0700-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F071117 IK4-A-R-0700-A-1 0000XXXXS10I0XX Gefran Vietnam
F043694 IK4-A-R-0700-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F075771 IK4-A-R-0700-G-1 0000XXXXS00I0XX Gefran Vietnam
F045466 IK4-A-R-0800-A-1 0000XXXXS02M0XX Gefran Vietnam
F074100 IK4-A-R-0800-E-1 0000XXXXS10M0XX Gefran Vietnam
F045519 IK4-A-R-1250-A-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F048309 IK4-A-R-1500-A-1 0000XXXXS05M0XX Gefran Vietnam
F044477 IK4-A-R-1500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F047405 IK4-A-R-1750-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F042161 IK4-A-R-2500-E-1 0000XXXXS00M0XX Gefran Vietnam
F063969 IK4-C-A-0050-A-1 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F061463 IK4-C-A-0050-A-1 00002XXXX00M1XX Gefran Vietnam
F064073 IK4-C-A-0100-A-1 00003XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F053020 IK4-C-A-0100-A-3 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F050486 IK4-C-A-0150-A-1 00002XXXX00I1XX Gefran Vietnam
F041112 IK4-C-A-0150-B-3 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F059946 IK4-C-A-0225-A-4 00002XXXX00M1XX Gefran Vietnam
F037557 IK4-C-A-0300-B-3 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F037558 IK4-C-A-0700-B-3 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F042670 IK4-C-A-1250-A-4 00002XXXX00I0XX Gefran Vietnam
F044518 IK4-C-A-1500-B-3 00002XXXX00M1XX Gefran Vietnam
F068119 IK4-C-A-2000-B-3 00002X12600M1XX Gefran Vietnam
F068112 IK4-C-A-2000-B-3 00002XXXX00M1XX Gefran Vietnam
F043195 IK4-C-A-2250-B-3 00002XXXX00M1XX Gefran Vietnam
F069967 IK4-C-A-2500-B-3 00002XXXX00M1XX Gefran Vietnam
F064780 IK4-C-A-2750-A-1 00001XXXX00I0XX Gefran Vietnam
F055534 IK4-C-B-0050-A-1 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F056358 IK4-C-B-0050-A-1 00002XXXX00M1XX Gefran Vietnam
F073723 IK4-C-B-0100-A-1 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F072978 IK4-C-B-0100-A-1 00002XXXX00M1XX Gefran Vietnam
F042179 IK4-C-B-0130-B-3 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F054530 IK4-C-B-0200-A-1 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F061042 IK4-C-B-0300-A-1 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F055031 IK4-C-B-0300-A-2 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F037562 IK4-C-B-0300-B-3 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F054765 IK4-C-B-1750-A-5 00002XXXX00M1XX Gefran Vietnam
F054532 IK4-C-F-0200-A-1 00002XXXX05M0XX Gefran Vietnam
F046852 IK4-C-F-0400-B-3 00002XXXX04M0XX Gefran Vietnam
F060247 IK4-C-F-0450-A-4 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F060370 IK4-C-F-0500-A-4 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F075650 IK4-C-F-0900-A-1 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F075772 IK4-C-F-0900-A-3 00002XXXX00M1XX Gefran Vietnam
F075637 IK4-C-F-1250-A-3 00002XXXX05M0XX Gefran Vietnam
F042021 IK4-C-Y-0100-B-3 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F059586 IK4-C-Y-0200-A-1 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F059587 IK4-C-Y-0200-A-1 00002XXXX00M1XX Gefran Vietnam
F053568 IK4-C-Y-1000-A-4 00002XXXX00M0XX Gefran Vietnam
F071364 IK4-P-W-0050-1-A 0000XXXXX00M0XX Gefran Vietnam
F062734 IK4-P-W-0500-1-A 0000XXXXX00M0XX Gefran Vietnam
F071370 IK4-P-W-2500-1-A 0000XXXXX00M0XX Gefran Vietnam
F049043 IK4-S-B-0050-B-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F050516 IK4-S-B-0050-B-3 000051XXX00M0XX Gefran Vietnam
F049101 IK4-S-B-0050-B-4 000056XXX00M0XX Gefran Vietnam
F054228 IK4-S-B-0050-G-4 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F048899 IK4-S-B-0100-B-4 L00011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F049259 IK4-S-B-0100-G-4 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F063132 IK4-S-B-0100-G-4 L00054XXX00M0XX Gefran Vietnam
F049480 IK4-S-B-0130-B-4 L00011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F054230 IK4-S-B-0130-G-4 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F065157 IK4-S-B-0130-G-4 000051XXX00M0XX Gefran Vietnam
F073164 IK4-S-B-0130-G-4 000052XXX00M0XX Gefran Vietnam
F075740 IK4-S-B-0130-G-4 L00052XXX00M0XX Gefran Vietnam
F051987 IK4-S-B-0150-B-3 000011XXX00I0XX Gefran Vietnam
F067530 IK4-S-B-0150-B-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F067468 IK4-S-B-0150-G-4 L00011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F071847 IK4-S-B-0200-B-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F049592 IK4-S-B-0200-B-4 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F054214 IK4-S-B-0200-G-4 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F048424 IK4-S-B-0200-G-4 000021XXX00M0XX Gefran Vietnam
F073236 IK4-S-B-0200-G-4 000031XXX00M0XX Gefran Vietnam
F067469 IK4-S-B-0225-G-4 L00011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F067044 IK4-S-B-0300-B-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F049546 IK4-S-B-0300-B-4 000041XXX00M0XX Gefran Vietnam
F054590 IK4-S-B-0300-G-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F065095 IK4-S-B-0300-G-4 000011XXX00I0XX Gefran Vietnam
F054216 IK4-S-B-0300-G-4 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F067410 IK4-S-B-0300-G-4 000012XXX00I0XX Gefran Vietnam
F053570 IK4-S-B-0300-G-4 000012XXX00M0XX Gefran Vietnam
F064097 IK4-S-B-0300-G-4 000031XXX00M0XX Gefran Vietnam
F067470 IK4-S-B-0300-G-4 L00011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F049226 IK4-S-B-0400-G-4 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F053572 IK4-S-B-0400-G-4 000012XXX00M0XX Gefran Vietnam
F067471 IK4-S-B-0400-G-4 L00011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F067045 IK4-S-B-0500-B-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F046953 IK4-S-B-0500-G-3 000001XXX00M0XX Gefran Vietnam
F064678 IK4-S-B-0500-G-4 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F075528 IK4-S-B-0500-G-4 000051XXX00M0XX Gefran Vietnam
F060072 IK4-S-B-0500-G-4 L00011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F067640 IK4-S-B-0600-B-4 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F065092 IK4-S-B-0600-G-4 000011XXX00I0XX Gefran Vietnam
F054219 IK4-S-B-0600-G-4 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F068269 IK4-S-B-0600-G-4 000012XXX00I0XX Gefran Vietnam
F060073 IK4-S-B-0600-G-4 L00011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F052655 IK4-S-B-0700-B-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F068645 IK4-S-B-0700-G-4 000012XXX00I0XX Gefran Vietnam
F054301 IK4-S-B-0700-G-4 000022XXX00M0XX Gefran Vietnam
F067046 IK4-S-B-0900-B-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F074655 IK4-S-B-1000-B-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F046803 IK4-S-B-1000-G-3 000001XXX00M0XX Gefran Vietnam
F056003 IK4-S-B-1000-G-3 000021XXX00M0XX Gefran Vietnam
F069536 IK4-S-B-1250-B-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F056603 IK4-S-B-1250-G-4 L00011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F052935 IK4-S-B-1500-G-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F056005 IK4-S-B-1500-G-3 000021XXX00M0XX Gefran Vietnam
F065634 IK4-S-B-1500-G-4 000011XXX00I0XX Gefran Vietnam
F064677 IK4-S-B-1500-G-4 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F049326 IK4-S-B-1500-G-4 L00011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F052936 IK4-S-B-1750-G-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F065091 IK4-S-B-1750-G-4 000011XXX00I0XX Gefran Vietnam
F051620 IK4-S-B-1750-G-4 L00011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F064148 IK4-S-B-2000-G-4 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F048097 IK4-S-B-2000-G-4 L00011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F052873 IK4-S-B-2250-G-4 L00011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F060229 IK4-S-B-2500-G-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F073765 IK4-S-B-2500-G-4 L00011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F069713 IK4-S-D-0300-G-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F059943 IK4-S-D-0300-G-4 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F069712 IK4-S-D-0500-G-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F048619 IK4-S-F-0100-B-4 000011XXX02M0XX Gefran Vietnam
F057442 IK4-S-F-0130-G-4 000051XXX05M0XX Gefran Vietnam
F049120 IK4-S-F-0150-G-4 000031XXX00M0XX Gefran Vietnam
F053145 IK4-S-F-0200-B-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F053146 IK4-S-F-0200-G-3 000011XXX00M0XX Gefran Vietnam
F054577 IK4-S-F-0225-B-4 000001XXX00M0XX Gefran Vietnam
F049801 IK4-S-F-0450-G-3 000001XXX00M0XX Gefran Vietnam
F052565 IK4-S-F-0750-G-4 000011XXX05M0XX Gefran Vietnam
F047979 IK4-S-F-0800-G-4 000011XXX10M0XX Gefran Vietnam
F052566 IK4-S-F-0900-G-4 000011XXX05M0XX Gefran Vietnam
F056764 IK4-S-R-0050-G-3 000051XXX10M0XX Gefran Vietnam
F062299 IK4-S-R-0130-G-3 000001XXX02M0XX Gefran Vietnam
F056765 IK4-S-R-0200-G-3 000051XXX10M0XX Gefran Vietnam
F067484 IK4-S-R-2750-G-3 000011XXX15M0XX Gefran Vietnam
F034089 LT-67-0050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F057794 LT-67-0050 L000X000X00 Gefran Vietnam
F055750 LT-67-0075 0000X000X00 Gefran Vietnam
F033539 LT-67-0100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F053704 LT-67-0100 L000X000X00 Gefran Vietnam
F044049 LT-67-0130 0000X000X00 Gefran Vietnam
F039005 LT-67-0150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F063658 LT-67-0150 L000X000X00 Gefran Vietnam
F038854 LT-67-0175 0000X000X00 Gefran Vietnam
F035453 LT-67-0200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F049303 LT-67-0200 L000X000X00 Gefran Vietnam
F057688 LT-67-0200 L000X000X0N Gefran Vietnam
F043362 LT-67-0225 0000X000X00 Gefran Vietnam
F034941 LT-67-0275 0000X000X00 Gefran Vietnam
F057018 LT-67-0275 L000X000X00 Gefran Vietnam
F033236 LT-67-0300 0000X000X00 Gefran Vietnam
F053702 LT-67-0300 L000X000X00 Gefran Vietnam
F046503 LT-67-0350 0000X000X00 Gefran Vietnam
F043228 LT-67-0375 0000X000X00 Gefran Vietnam
F033540 LT-67-0400 0000X000X00 Gefran Vietnam
F042093 LT-67-0450 0000X000X00 Gefran Vietnam
F057019 LT-67-0450 L000X000X00 Gefran Vietnam
F039468 LT-67-0500 0000X000X00 Gefran Vietnam
F049851 LT-67-0500 0000X000X0N Gefran Vietnam
F034090 LT-67-0600 0000X000X00 Gefran Vietnam
F055667 LT-67-0600 0000X000X0N Gefran Vietnam
F049304 LT-67-0600 L000X000X00 Gefran Vietnam
F036417 LT-67-0650 0000X000X00 Gefran Vietnam
F035060 LT-67-0750 0000X000X00 Gefran Vietnam
F053703 LT-67-0750 L000X000X00 Gefran Vietnam
F034091 LT-67-0900 0000X000X00 Gefran Vietnam
F066529 LT-67-0900 0000X000X0N Gefran Vietnam
F003197 LT-B-0050-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003201 LT-B-0050-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F048293 LT-B-0075-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F033936 LT-B-0075-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003205 LT-B-0100-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003210 LT-B-0100-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F022270 LT-B-0100-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F003215 LT-B-0130-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003217 LT-B-0130-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003221 LT-B-0150-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003224 LT-B-0150-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003227 LT-B-0175-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003230 LT-B-0175-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003233 LT-B-0200-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003236 LT-B-0200-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003239 LT-B-0225-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003241 LT-B-0225-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F051865 LT-B-0225-S 0000X000X0N Gefran Vietnam
F003245 LT-B-0275-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003248 LT-B-0275-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F021815 LT-B-0300-P 0000X000E00 Gefran Vietnam
F003253 LT-B-0300-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003257 LT-B-0300-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F064117 LT-B-0300-S 0000X000X0N Gefran Vietnam
F056057 LT-B-0350-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003260 LT-B-0375-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003262 LT-B-0375-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003265 LT-B-0400-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003267 LT-B-0400-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F051866 LT-B-0400-S 0000X000X0N Gefran Vietnam
F003270 LT-B-0450-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003273 LT-B-0450-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003276 LT-B-0500-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003280 LT-B-0500-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F068170 LT-B-0500-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F003283 LT-B-0600-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F021817 LT-B-0600-S 0000X000E00 Gefran Vietnam
F003286 LT-B-0600-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F031796 LT-B-0650-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003288 LT-B-0750-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F021816 LT-B-0750-S 0000X000E00 Gefran Vietnam
F003292 LT-B-0750-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F051867 LT-B-0750-S 0000X000X0N Gefran Vietnam
F003295 LT-B-0900-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003299 LT-B-0900-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F047435 LT-B-0900-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F003301 LT-F-0050-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003304 LT-F-0050-P 0000X000X20 Gefran Vietnam
F003305 LT-F-0050-P 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003307 LT-F-0050-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F057403 LT-F-0050-S 0000X000X2N Gefran Vietnam
F044041 LT-F-0050-S 0000X000X30 Gefran Vietnam
F028379 LT-F-0050-S 0000X000X50 Gefran Vietnam
F042796 LT-F-0050-S L000X000X20 Gefran Vietnam
F071182 LT-F-0075-S 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003310 LT-F-0100-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003313 LT-F-0100-P 0000X000X30 Gefran Vietnam
F039369 LT-F-0100-P 0000X000X3N Gefran Vietnam
F041911 LT-F-0100-P 0000X000XY0 Gefran Vietnam
F003314 LT-F-0100-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003316 LT-F-0100-S 0000X000X20 Gefran Vietnam
F054079 LT-F-0100-S 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003317 LT-F-0100-S 0000X000X50 Gefran Vietnam
F055543 LT-F-0100-S L000X000X30 Gefran Vietnam
F003321 LT-F-0130-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F022623 LT-F-0130-P 0000X000X20 Gefran Vietnam
F041124 LT-F-0130-P 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003323 LT-F-0130-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003326 LT-F-0130-S 0000X000X20 Gefran Vietnam
F003330 LT-F-0150-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F055431 LT-F-0150-P 0000X000X20 Gefran Vietnam
F073940 LT-F-0150-P 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003333 LT-F-0150-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F069221 LT-F-0150-S 0000X000X20 Gefran Vietnam
F039992 LT-F-0150-S 0000X000X30 Gefran Vietnam
F051864 LT-F-0150-S 0000X000X3N Gefran Vietnam
F046975 LT-F-0150-S 0000X000X50 Gefran Vietnam
F003338 LT-F-0175-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003340 LT-F-0175-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003342 LT-F-0175-S 0000X000X20 Gefran Vietnam
F003343 LT-F-0175-S 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003345 LT-F-0200-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003346 LT-F-0200-P 0000X000X20 Gefran Vietnam
F003347 LT-F-0200-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003348 LT-F-0200-S 0000X000X40 Gefran Vietnam
F003349 LT-F-0200-S 0000X000X50 Gefran Vietnam
F003350 LT-F-0200-S 0000X000X60 Gefran Vietnam
F055544 LT-F-0200-S L000X000X30 Gefran Vietnam
F041284 LT-F-0200-S L000X000X3N Gefran Vietnam
F003352 LT-F-0225-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F055518 LT-F-0225-P 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F003353 LT-F-0225-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003355 LT-F-0225-S 0000X000X20 Gefran Vietnam
F051228 LT-F-0225-S 0000X000X2N Gefran Vietnam
F052085 LT-F-0225-S 0000X000X30 Gefran Vietnam
F047127 LT-F-0225-S 0000X000X3N Gefran Vietnam
F003356 LT-F-0225-S 0000X000X50 Gefran Vietnam
F050432 LT-F-0225-S 0000X000X6N Gefran Vietnam
F003358 LT-F-0275-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F071881 LT-F-0275-P 0000X000X60 Gefran Vietnam
F052851 LT-F-0275-P 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F030955 LT-F-0275-S              0000X000X20 Gefran Vietnam
F003360 LT-F-0275-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F039713 LT-F-0275-S 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003362 LT-F-0275-S 0000X000X40 Gefran Vietnam
F003363 LT-F-0275-S 0000X000X50 Gefran Vietnam
F062329 LT-F-0275-S 0000X000X60 Gefran Vietnam
F003365 LT-F-0300-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F055432 LT-F-0300-P 0000X000X20 Gefran Vietnam
F070881 LT-F-0300-P 0000X000X30 Gefran Vietnam
F075899 LT-F-0300-P 0000X000X40 Gefran Vietnam
F028357 LT-F-0300-P 0000X000X50 Gefran Vietnam
F054012 LT-F-0300-P 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F041912 LT-F-0300-P 0000X000XY0 Gefran Vietnam
F003366 LT-F-0300-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F047991 LT-F-0300-S 0000X000X2N Gefran Vietnam
F003368 LT-F-0300-S 0000X000X30 Gefran Vietnam
F046976 LT-F-0300-S 0000X000X50 Gefran Vietnam
F022577 LT-F-0300-S 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F041285 LT-F-0300-S L000X000X3N Gefran Vietnam
F049853 LT-F-0350-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F028290 LT-F-0350-P 0000X000X50 Gefran Vietnam
F049869 LT-F-0350-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F066218 LT-F-0350-S 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003372 LT-F-0375-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003373 LT-F-0375-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003375 LT-F-0375-S 0000X000X20 Gefran Vietnam
F003376 LT-F-0375-S 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003378 LT-F-0400-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F055433 LT-F-0400-P 0000X000X20 Gefran Vietnam
F026014 LT-F-0400-P 0000X000X50 Gefran Vietnam
F050402 LT-F-0400-P 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F003379 LT-F-0400-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F069717 LT-F-0400-S 0000X000X30 Gefran Vietnam
F057990 LT-F-0400-S 0000X000X3N Gefran Vietnam
F003380 LT-F-0400-S 0000X000X60 Gefran Vietnam
F055209 LT-F-0400-S 0000X000XK0 Gefran Vietnam
F058398 LT-F-0400-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F003383 LT-F-0450-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F026511 LT-F-0450-P 0000X000X50 Gefran Vietnam
F003384 LT-F-0450-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F055246 LT-F-0450-S 0000X000X30 Gefran Vietnam
F025513 LT-F-0450-S 0000X000X50 Gefran Vietnam
F073774 LT-F-0450-S 0000X000XY0 Gefran Vietnam
F003385 LT-F-0500-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F026512 LT-F-0500-P 0000X000X50 Gefran Vietnam
F003387 LT-F-0500-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F051671 LT-F-0500-S 0000X000X60 Gefran Vietnam
F003389 LT-F-0600-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F029535 LT-F-0600-P 0000X000X50 Gefran Vietnam
F003390 LT-F-0600-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F056519 LT-F-0600-S 0000X000X40 Gefran Vietnam
F070733 LT-F-0650-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F068821 LT-F-0650-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003394 LT-F-0750-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003395 LT-F-0750-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F057254 LT-F-0750-S 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003397 LT-F-0900-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F047721 LT-F-0900-P 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003398 LT-F-0900-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F036295 LT-F-0900-S 0000X000X30 Gefran Vietnam
F044493 LT-F-0900-S 0000X000X50 Gefran Vietnam
F041975 LT-F-0900-S L000X000XXN Gefran Vietnam
F003400 LT-H-0050-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003401 LT-H-0050-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F054756 LT-H-0050-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F039535 LT-H-0075-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F053261 LT-H-0075-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F023671 LT-H-0100-P 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003403 LT-H-0100-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003406 LT-H-0100-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003408 LT-H-0130-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003409 LT-H-0130-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003415 LT-H-0150-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F026092 LT-H-0150-S 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003416 LT-H-0150-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003417 LT-H-0175-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003418 LT-H-0175-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003422 LT-H-0200-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003423 LT-H-0200-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003425 LT-H-0225-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F026277 LT-H-0225-S 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003427 LT-H-0225-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003429 LT-H-0275-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F049701 LT-H-0275-S 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003431 LT-H-0275-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003435 LT-H-0300-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003436 LT-H-0300-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F005901 LT-H-0350-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003442 LT-H-0375-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F024878 LT-H-0375-S 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003443 LT-H-0375-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003446 LT-H-0400-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F022474 LT-H-0400-S 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003448 LT-H-0400-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003455 LT-H-0450-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F024995 LT-H-0450-S 0000X000C00 Gefran Vietnam
F003456 LT-H-0450-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003459 LT-H-0500-P 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003458 LT-H-0500-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003463 LT-H-0500-S 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003460 LT-H-0500-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003467 LT-H-0600-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F025011 LT-H-0600-S 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003468 LT-H-0600-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F072851 LT-H-0650-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003473 LT-H-0750-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003474 LT-H-0750-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003479 LT-H-0900-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F026803 LT-H-0900-S 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003481 LT-H-0900-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003484 LT-M-0050-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003483 LT-M-0050-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003487 LT-M-0050-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F047456 LT-M-0050-S 0000X000A0N Gefran Vietnam
F054780 LT-M-0050-S 0000X000N00 Gefran Vietnam
F003485 LT-M-0050-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003488 LT-M-0050-S 0000X000X0N Gefran Vietnam
F025176 LT-M-0050-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F028267 LT-M-0075-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F054367 LT-M-0075-P L000X000X00 Gefran Vietnam
F005910 LT-M-0075-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F047457 LT-M-0075-S 0000X000A0N Gefran Vietnam
F057330 LT-M-0075-S 0000X000N00 Gefran Vietnam
F005909 LT-M-0075-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003493 LT-M-0100-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003491 LT-M-0100-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003497 LT-M-0100-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F049840 LT-M-0100-S 0000X000B0N Gefran Vietnam
F059815 LT-M-0100-S 0000X000N00 Gefran Vietnam
F003494 LT-M-0100-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003498 LT-M-0100-S 0000X000X0N Gefran Vietnam
F040431 LT-M-0100-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F003504 LT-M-0130-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003503 LT-M-0130-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F074179 LT-M-0130-P 0000X000X0N Gefran Vietnam
F033550 LT-M-0130-P L000X000X00 Gefran Vietnam
F003510 LT-M-0130-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003508 LT-M-0130-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003514 LT-M-0150-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003512 LT-M-0150-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F056507 LT-M-0150-P L000X000A00 Gefran Vietnam
F003521 LT-M-0150-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F047459 LT-M-0150-S 0000X000A0N Gefran Vietnam
F054781 LT-M-0150-S 0000X000N00 Gefran Vietnam
F003518 LT-M-0150-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003526 LT-M-0175-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003524 LT-M-0175-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003532 LT-M-0175-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F047458 LT-M-0175-S 0000X000A0N Gefran Vietnam
F049159 LT-M-0175-S 0000X000B0N Gefran Vietnam
F049688 LT-M-0175-S 0000X000N00 Gefran Vietnam
F003529 LT-M-0175-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F034602 LT-M-0175-S 0000X000X0N Gefran Vietnam
F070131 LT-M-0175-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F003535 LT-M-0200-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003533 LT-M-0200-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003541 LT-M-0200-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F048307 LT-M-0200-S 0000X000B0N Gefran Vietnam
F057329 LT-M-0200-S 0000X000N00 Gefran Vietnam
F003538 LT-M-0200-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F034603 LT-M-0200-S 0000X000X0N Gefran Vietnam
F054584 LT-M-0200-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F069855 LT-M-0200-S L000X000X0N Gefran Vietnam
F003546 LT-M-0225-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003544 LT-M-0225-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F033549 LT-M-0225-P L000X000X00 Gefran Vietnam
F003552 LT-M-0225-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F048308 LT-M-0225-S 0000X000B0N Gefran Vietnam
F054782 LT-M-0225-S 0000X000N00 Gefran Vietnam
F003549 LT-M-0225-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F034606 LT-M-0225-S 0000X000X0N Gefran Vietnam
F070132 LT-M-0225-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F003556 LT-M-0275-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003554 LT-M-0275-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003561 LT-M-0275-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F049841 LT-M-0275-S 0000X000B0N Gefran Vietnam
F003559 LT-M-0275-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F034920 LT-M-0275-S 0000X000X0N Gefran Vietnam
F042050 LT-M-0275-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F003566 LT-M-0300-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003563 LT-M-0300-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F046992 LT-M-0300-P L000X000X00 Gefran Vietnam
F003575 LT-M-0300-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F049842 LT-M-0300-S 0000X000B0N Gefran Vietnam
F054783 LT-M-0300-S 0000X000N00 Gefran Vietnam
F003572 LT-M-0300-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F034604 LT-M-0300-S 0000X000X0N Gefran Vietnam
F070134 LT-M-0300-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F033297 LT-M-0350-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F006001 LT-M-0350-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F060251 LT-M-0350-P L000X000X00 Gefran Vietnam
F062679 LT-M-0350-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F052787 LT-M-0350-S 0000X000B00 Gefran Vietnam
F055272 LT-M-0350-S 0000X000B0N Gefran Vietnam
F006002 LT-M-0350-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F042049 LT-M-0350-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F003580 LT-M-0375-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003578 LT-M-0375-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003585 LT-M-0375-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F049843 LT-M-0375-S 0000X000B0N Gefran Vietnam
F054784 LT-M-0375-S 0000X000N00 Gefran Vietnam
F003583 LT-M-0375-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F036418 LT-M-0375-S 0000X000X0N Gefran Vietnam
F070803 LT-M-0375-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F003588 LT-M-0400-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003586 LT-M-0400-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F051462 LT-M-0400-P L000X000X00 Gefran Vietnam
F003594 LT-M-0400-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F055443 LT-M-0400-S 0000X000N00 Gefran Vietnam
F003592 LT-M-0400-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003599 LT-M-0450-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003596 LT-M-0450-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003604 LT-M-0450-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F054785 LT-M-0450-S 0000X000N00 Gefran Vietnam
F003602 LT-M-0450-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F055393 LT-M-0450-S L000X000A00 Gefran Vietnam
F057289 LT-M-0450-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F003608 LT-M-0500-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003606 LT-M-0500-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F044851 LT-M-0500-P L000X000X00 Gefran Vietnam
F003617 LT-M-0500-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003613 LT-M-0500-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F025100 LT-M-0500-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F003624 LT-M-0600-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003620 LT-M-0600-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F029462 LT-M-0600-P L000X000X00 Gefran Vietnam
F003631 LT-M-0600-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003629 LT-M-0600-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F069773 LT-M-0600-S L000X000X00 Gefran Vietnam
F003632 LT-M-0650-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F062680 LT-M-0650-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003633 LT-M-0650-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003636 LT-M-0750-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003634 LT-M-0750-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F048150 LT-M-0750-P L000X000X00 Gefran Vietnam
F003642 LT-M-0750-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F059817 LT-M-0750-S 0000X000N00 Gefran Vietnam
F003639 LT-M-0750-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003645 LT-M-0900-P 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003644 LT-M-0900-P 0000X000X00 Gefran Vietnam
F053432 LT-M-0900-P L000X000X00 Gefran Vietnam
F003653 LT-M-0900-S 0000X000A00 Gefran Vietnam
F055273 LT-M-0900-S 0000X000B0N Gefran Vietnam
F003650 LT-M-0900-S 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003656 PA1-C-025 0000X000X00 Gefran Vietnam
F072849 PA1-C-025 L000X000X00 Gefran Vietnam
F074709 PA1-C-050 0000X000E00 Gefran Vietnam
F003659 PA1-C-050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F063673 PA1-C-050 L000X000X00 Gefran Vietnam
F040142 PA1-C-075 0000X000E00 Gefran Vietnam
F003662 PA1-C-075 0000X000X00 Gefran Vietnam
F038813 PA1-C-100 0000X000E00 Gefran Vietnam
F003665 PA1-C-100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003666 PA1-C-100 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003668 PA1-C-125 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003670 PA1-C-150 0000X000E00 Gefran Vietnam
F003669 PA1-C-150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003673 PA1-F-025-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F069529 PA1-F-025-S01M L000X000X00 Gefran Vietnam
F003676 PA1-F-025-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F046220 PA1-F-025-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F072995 PA1-F-025-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F040106 PA1-F-025-S15M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003677 PA1-F-050-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F064765 PA1-F-050-S01M L000X000X00 Gefran Vietnam
F003679 PA1-F-050-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003680 PA1-F-050-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003681 PA1-F-050-S04M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003682 PA1-F-050-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F069911 PA1-F-050-S10M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003684 PA1-F-075-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003691 PA1-F-075-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003692 PA1-F-075-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003693 PA1-F-075-S04M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003683 PA1-F-075-S10M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003695 PA1-F-100-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F074846 PA1-F-100-S01M L000X000X00 Gefran Vietnam
F003700 PA1-F-100-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003703 PA1-F-100-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003704 PA1-F-100-S04M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F035945 PA1-F-100-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003694 PA1-F-100-S10M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003705 PA1-F-125-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F063754 PA1-F-125-S01M L000X000X00 Gefran Vietnam
F003707 PA1-F-125-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003708 PA1-F-125-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003709 PA1-F-125-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003710 PA1-F-150-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F023042 PA1-F-150-S01M 0000X000X0N Gefran Vietnam
F043637 PA1-F-150-S01M L000X000X00 Gefran Vietnam
F003713 PA1-F-150-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003714 PA1-F-150-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F047430 PA1-F-150-S04M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F054457 PA1-F-150-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F036889 PC-67-0050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F039093 PC-67-0050 L000X000X00 Gefran Vietnam
F033215 PC-67-0100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F039094 PC-67-0100 L000X000X00 Gefran Vietnam
F042201 PC-67-0130 0000X000X00 Gefran Vietnam
F033216 PC-67-0150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F035902 PC-67-0175 0000X000X00 Gefran Vietnam
F033217 PC-67-0200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F039098 PC-67-0200 L000X000X00 Gefran Vietnam
F033218 PC-67-0225 0000X000X00 Gefran Vietnam
F033219 PC-67-0275 0000X000X00 Gefran Vietnam
F032311 PC-67-0300 0000X000X00 Gefran Vietnam
F073159 PC-67-0300 L000X000X00 Gefran Vietnam
F036324 PC-67-0360 0000X000X00 Gefran Vietnam
F064739 PC-67-0360 L000X000X00 Gefran Vietnam
F040691 PC-67-0375 0000X000X00 Gefran Vietnam
F040258 PC-67-0400 0000X000X00 Gefran Vietnam
F033220 PC-67-0450 0000X000X00 Gefran Vietnam
F074984 PC-67-0450 L000X000X00 Gefran Vietnam
F041666 PC-67-0500 0000X000X00 Gefran Vietnam
F055850 PC-67-0500 L000X000X00 Gefran Vietnam
F033812 PC-67-0600 0000X000X00 Gefran Vietnam
F068468 PC-67-0600 L000X000X00 Gefran Vietnam
F035613 PC-67-0750 0000X000X00 Gefran Vietnam
F064740 PC-67-0750 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003715 PC-B-0050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F074728 PC-B-0050 0000X000X0N Gefran Vietnam
F003717 PC-B-0100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003721 PC-B-0130 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003722 PC-B-0150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F038837 PC-B-0150 0000X000X0N Gefran Vietnam
F003724 PC-B-0175 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003725 PC-B-0200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F038838 PC-B-0200 0000X000X0N Gefran Vietnam
F003727 PC-B-0225 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003729 PC-B-0275 0000X000X00 Gefran Vietnam
F062499 PC-B-0300 0000X000L00 Gefran Vietnam
F003730 PC-B-0300 0000X000X00 Gefran Vietnam
F074727 PC-B-0300 0000X000X0N Gefran Vietnam
F063867 PC-B-0360 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003732 PC-B-0375 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003733 PC-B-0400 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003735 PC-B-0450 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003736 PC-B-0500 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003738 PC-B-0600 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003739 PC-B-0750 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003741 PC-F-0050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003743 PC-F-0050 0000X000X0N Gefran Vietnam
F003744 PC-F-0050 0000X000X20 Gefran Vietnam
F030057 PC-F-0050 0000X000X30 Gefran Vietnam
F068603 PC-F-0050 0000X000X3N Gefran Vietnam
F047675 PC-F-0050 0000X000X40 Gefran Vietnam
F030047 PC-F-0050 0000X000X50 Gefran Vietnam
F003742 PC-F-0050 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F030962 PC-F-0050 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003747 PC-F-0100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003748 PC-F-0100 0000X000X20 Gefran Vietnam
F003749 PC-F-0100 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003750 PC-F-0100 0000X000X40 Gefran Vietnam
F003751 PC-F-0100 0000X000X50 Gefran Vietnam
F057918 PC-F-0100 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F046932 PC-F-0100 L000X000X00 Gefran Vietnam
F070299 PC-F-0100 L000X000X20 Gefran Vietnam
F067539 PC-F-0100 L000X000X50 Gefran Vietnam
F003756 PC-F-0130 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003757 PC-F-0130 0000X000X30 Gefran Vietnam
F054534 PC-F-0130 0000X000X3N Gefran Vietnam
F003758 PC-F-0130 0000X000X60 Gefran Vietnam
F060754 PC-F-0130 L000X000X0N Gefran Vietnam
F003759 PC-F-0150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003761 PC-F-0150 0000X000X20 Gefran Vietnam
F072387 PC-F-0150 0000X000X30 Gefran Vietnam
F030565 PC-F-0150 0000X000X40 Gefran Vietnam
F028873 PC-F-0150 0000X000X50 Gefran Vietnam
F003760 PC-F-0150 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F058171 PC-F-0150 L000X000X30 Gefran Vietnam
F003766 PC-F-0175 0000X000X00 Gefran Vietnam
F051567 PC-F-0175 0000X000X30 Gefran Vietnam
F074915 PC-F-0175 0000X000X50 Gefran Vietnam
F003767 PC-F-0200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003769 PC-F-0200 0000X000X20 Gefran Vietnam
F003770 PC-F-0200 0000X000X30 Gefran Vietnam
F025152 PC-F-0200 0000X000X50 Gefran Vietnam
F003768 PC-F-0200 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F073563 PC-F-0200 L000X000X50 Gefran Vietnam
F003775 PC-F-0225 0000X000X00 Gefran Vietnam
F032177 PC-F-0225 0000X000X20 Gefran Vietnam
F043015 PC-F-0225 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003776 PC-F-0225 0000X000X50 Gefran Vietnam
F003778 PC-F-0275 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003779 PC-F-0275 0000X000X20 Gefran Vietnam
F003780 PC-F-0275 0000X000X30 Gefran Vietnam
F048410 PC-F-0275 0000X000X40 Gefran Vietnam
F028874 PC-F-0275 0000X000X50 Gefran Vietnam
F023738 PC-F-0275 0000X000X60 Gefran Vietnam
F035633 PC-F-0275 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F056146 PC-F-0275 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003781 PC-F-0300 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003782 PC-F-0300 0000X000X20 Gefran Vietnam
F003783 PC-F-0300 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003784 PC-F-0300 0000X000X50 Gefran Vietnam
F068895 PC-F-0300 L000X000X20 Gefran Vietnam
F071610 PC-F-0300 L000X000X40 Gefran Vietnam
F027476 PC-F-0360 0000X000X00 Gefran Vietnam
F053368 PC-F-0360 0000X000X20 Gefran Vietnam
F003789 PC-F-0375 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003790 PC-F-0375 0000X000X20 Gefran Vietnam
F003791 PC-F-0375 0000X000X30 Gefran Vietnam
F073139 PC-F-0375 0000X000X3N Gefran Vietnam
F024604 PC-F-0375 0000X000X50 Gefran Vietnam
F030963 PC-F-0375 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F003792 PC-F-0400 0000X000X00 Gefran Vietnam
F061660 PC-F-0400 0000X000X20 Gefran Vietnam
F023795 PC-F-0400 0000X000X30 Gefran Vietnam
F039200 PC-F-0400 0000X000X40 Gefran Vietnam
F003793 PC-F-0400 0000X000X50 Gefran Vietnam
F064454 PC-F-0400 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F055711 PC-F-0400 L000X000X20 Gefran Vietnam
F003799 PC-F-0450 0000X000X00 Gefran Vietnam
F046990 PC-F-0450 0000X000X30 Gefran Vietnam
F068072 PC-F-0450 0000X000X50 Gefran Vietnam
F003800 PC-F-0450 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F003801 PC-F-0500 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003804 PC-F-0500 0000X000X20 Gefran Vietnam
F003805 PC-F-0500 0000X000X30 Gefran Vietnam
F003806 PC-F-0500 0000X000X40 Gefran Vietnam
F068073 PC-F-0500 0000X000X50 Gefran Vietnam
F057080 PC-F-0500 L000X000X30 Gefran Vietnam
F003809 PC-F-0600 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003810 PC-F-0600 0000X000X20 Gefran Vietnam
F003811 PC-F-0600 0000X000X30 Gefran Vietnam
F039435 PC-F-0600 0000X000X40 Gefran Vietnam
F023737 PC-F-0600 0000X000X50 Gefran Vietnam
F056439 PC-F-0600 L000X000X30 Gefran Vietnam
F003812 PC-F-0750 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003814 PC-F-0750 0000X000X20 Gefran Vietnam
F003815 PC-F-0750 0000X000X30 Gefran Vietnam
F069408 PC-F-0750 0000X000X50 Gefran Vietnam
F003813 PC-F-0750 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F003820 PC-H-0050 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003819 PC-H-0050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003821 PC-H-0100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F054315 PC-H-0100 0000X000X0N Gefran Vietnam
F026802 PC-H-0130 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003824 PC-H-0130 0000X000X00 Gefran Vietnam
F021900 PC-H-0150 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003826 PC-H-0150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003828 PC-H-0175 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003829 PC-H-0175 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003832 PC-H-0200 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003830 PC-H-0200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003833 PC-H-0225 0000X000X00 Gefran Vietnam
F069223 PC-H-0275 0000X000I00 Gefran Vietnam
F003834 PC-H-0275 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003835 PC-H-0275 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003836 PC-H-0300 0000X000X00 Gefran Vietnam
F053587 PC-H-0300 L000X000I00 Gefran Vietnam
F054050 PC-H-0360 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003837 PC-H-0375 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003838 PC-H-0400 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003839 PC-H-0450 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003840 PC-H-0500 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003841 PC-H-0600 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003842 PC-H-0750 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003150 PCIR 101 CONDIZIONATORE DI SEGNALE Gefran Vietnam
F003152 PCIR 102 CONDIZIONATORE  DI SEGNALE Gefran Vietnam
F003148 PCIR00A CONDIZIONATORE DI SEGNALE Gefran Vietnam
F003844 PC-M-0050 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003843 PC-M-0050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F057564 PC-M-0050 0000X000X0N Gefran Vietnam
F056770 PC-M-0050 L000X000D00 Gefran Vietnam
F040737 PC-M-0050 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003849 PC-M-0100 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003846 PC-M-0100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F057565 PC-M-0100 0000X000X0N Gefran Vietnam
F025059 PC-M-0100 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003853 PC-M-0130 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003851 PC-M-0130 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003859 PC-M-0150 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003855 PC-M-0150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003863 PC-M-0175 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003861 PC-M-0175 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003867 PC-M-0200 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003864 PC-M-0200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F042725 PC-M-0200 0000X000X0N Gefran Vietnam
F052638 PC-M-0200 L000X000D00 Gefran Vietnam
F066325 PC-M-0200 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003872 PC-M-0225 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003869 PC-M-0225 0000X000X00 Gefran Vietnam
F043018 PC-M-0225 0000X000X0N Gefran Vietnam
F052799 PC-M-0225 L000X000D00 Gefran Vietnam
F003876 PC-M-0275 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003874 PC-M-0275 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003881 PC-M-0300 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003878 PC-M-0300 0000X000X00 Gefran Vietnam
F056771 PC-M-0300 L000X000D00 Gefran Vietnam
F050466 PC-M-0360 0000X000D00 Gefran Vietnam
F006124 PC-M-0360 0000X000X00 Gefran Vietnam
F052589 PC-M-0360 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003886 PC-M-0375 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003884 PC-M-0375 0000X000X00 Gefran Vietnam
F052251 PC-M-0375 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003890 PC-M-0400 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003887 PC-M-0400 0000X000X00 Gefran Vietnam
F062241 PC-M-0400 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003892 PC-M-0450 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003891 PC-M-0450 0000X000X00 Gefran Vietnam
F049449 PC-M-0450 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003895 PC-M-0500 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003894 PC-M-0500 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003899 PC-M-0600 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003898 PC-M-0600 0000X000X00 Gefran Vietnam
F056772 PC-M-0600 L000X000D00 Gefran Vietnam
F055568 PC-M-0600 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003903 PC-M-0750 0000X000D00 Gefran Vietnam
F003901 PC-M-0750 0000X000X00 Gefran Vietnam
F054798 PC-M-0750 L000X000D00 Gefran Vietnam
PKIT378 PENNA AUTO ZERO  IMPACT ATEX (C.I.P.)* Gefran Vietnam
PKIT312 PENNA MONTATA X AUTO ZERO MELT E MSP* Gefran Vietnam
PIA702 PIATTELLO PER CELLA CM 30000 kg Gefran Vietnam
PIA700 PIATTELLO PER CELLA CM D100 Gefran Vietnam
PIA701 PIATTELLO PER CELLA CM D120 Gefran Vietnam
PIA703 PIATTELLO PER CELLA CM D155 Gefran Vietnam
F003907 PK-B-0100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F056679 PK-B-0100 L000X000X0N Gefran Vietnam
F003911 PK-B-0130 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003913 PK-B-0150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F055414 PK-B-0175 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003917 PK-B-0200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003921 PK-B-0225 0000X000X00 Gefran Vietnam
F053022 PK-B-0250 0000X000X00 Gefran Vietnam
F052628 PK-B-0250 L000X000E00 Gefran Vietnam
F060901 PK-B-0250 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003925 PK-B-0300 0000X000X00 Gefran Vietnam
F068102 PK-B-0300 0000X000X0N Gefran Vietnam
F052273 PK-B-0300 L000X000X00 Gefran Vietnam
F041870 PK-B-0350 0000X000X00 Gefran Vietnam
F039387 PK-B-0360 0000X000X00 Gefran Vietnam
F052711 PK-B-0400 0000X000E00 Gefran Vietnam
F003931 PK-B-0400 0000X000X00 Gefran Vietnam
F056857 PK-B-0400 L000X000E00 Gefran Vietnam
F067472 PK-B-0400 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003936 PK-B-0450 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003938 PK-B-0500 0000X000X00 Gefran Vietnam
F068100 PK-B-0500 0000X000X0N Gefran Vietnam
F003942 PK-B-0600 0000X000X00 Gefran Vietnam
F071956 PK-B-0700 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003946 PK-B-0750 0000X000X00 Gefran Vietnam
F055275 PK-B-0850 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003953 PK-B-0900 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003956 PK-B-1000 0000X000X00 Gefran Vietnam
F070165 PK-B-1000 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003959 PK-B-1250 0000X000X00 Gefran Vietnam
F030867 PK-B-1500  L000X000X00 Gefran Vietnam
F003962 PK-B-1500 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003966 PK-B-1750 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003969 PK-B-2000 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003973 PK-M-0100 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003971 PK-M-0100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F053318 PK-M-0100 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003979 PK-M-0130 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003977 PK-M-0130 0000X000A0N Gefran Vietnam
F003978 PK-M-0130 0000X000X00 Gefran Vietnam
F049518 PK-M-0130 0000X000X0N Gefran Vietnam
F069304 PK-M-0130 L000X000X00 Gefran Vietnam
F062178 PK-M-0130 L000X000X0N Gefran Vietnam
F003987 PK-M-0150 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003982 PK-M-0150 0000X000A0N Gefran Vietnam
F003985 PK-M-0150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003983 PK-M-0150 0000X000X0N Gefran Vietnam
F054881 PK-M-0150 L000X000A00 Gefran Vietnam
F072604 PK-M-0150 L000X000X00 Gefran Vietnam
F006162 PK-M-0175 0000X000X00 Gefran Vietnam
F053372 PK-M-0175 0000X000X0N Gefran Vietnam
F053694 PK-M-0175 L000X000X00 Gefran Vietnam
F003993 PK-M-0200 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003991 PK-M-0200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F066858 PK-M-0200 0000X000X0N Gefran Vietnam
F044146 PK-M-0200 L000X000X00 Gefran Vietnam
F063243 PK-M-0200 L000X000X0N Gefran Vietnam
F004003 PK-M-0225 0000X000A00 Gefran Vietnam
F003997 PK-M-0225 0000X000A0N Gefran Vietnam
F003999 PK-M-0225 0000X000X00 Gefran Vietnam
F003998 PK-M-0225 0000X000X0N Gefran Vietnam
F062508 PK-M-0225 L000X000X00 Gefran Vietnam
F063030 PK-M-0250 0000X000A00 Gefran Vietnam
F006175 PK-M-0250 0000X000X00 Gefran Vietnam
F052307 PK-M-0250 0000X000X0N Gefran Vietnam
F069364 PK-M-0250 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004012 PK-M-0300 0000X000A00 Gefran Vietnam
F004011 PK-M-0300 0000X000A0N Gefran Vietnam
F004008 PK-M-0300 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004007 PK-M-0300 0000X000X0N Gefran Vietnam
F052835 PK-M-0300 L000X000X00 Gefran Vietnam
F051708 PK-M-0350 0000X000A00 Gefran Vietnam
F006189 PK-M-0350 0000X000X00 Gefran Vietnam
F051392 PK-M-0350 L000X000X00 Gefran Vietnam
F047948 PK-M-0360 0000X000A00 Gefran Vietnam
F006195 PK-M-0360 0000X000A0N Gefran Vietnam
F006199 PK-M-0360 0000X000X00 Gefran Vietnam
F006196 PK-M-0360 0000X000X0N Gefran Vietnam
F063700 PK-M-0360 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004019 PK-M-0400 0000X000A00 Gefran Vietnam
F004018 PK-M-0400 0000X000X00 Gefran Vietnam
F058111 PK-M-0400 0000X000X0N Gefran Vietnam
F044147 PK-M-0400 L000X000X00 Gefran Vietnam
F066260 PK-M-0400 L000X000X0N Gefran Vietnam
F004029 PK-M-0450 0000X000A00 Gefran Vietnam
F004024 PK-M-0450 0000X000A0N Gefran Vietnam
F004027 PK-M-0450 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004026 PK-M-0450 0000X000X0N Gefran Vietnam
F049545 PK-M-0450 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004041 PK-M-0500 0000X000A00 Gefran Vietnam
F004036 PK-M-0500 0000X000A0N Gefran Vietnam
F004038 PK-M-0500 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004037 PK-M-0500 0000X000X0N Gefran Vietnam
F049265 PK-M-0500 L000X000X00 Gefran Vietnam
F053578 PK-M-0500 L000X000X0N Gefran Vietnam
F004050 PK-M-0600 0000X000A00 Gefran Vietnam
F004045 PK-M-0600 0000X000A0N Gefran Vietnam
F004047 PK-M-0600 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004046 PK-M-0600 0000X000X0N Gefran Vietnam
F054878 PK-M-0600 L000X000A00 Gefran Vietnam
F050333 PK-M-0600 L000X000X00 Gefran Vietnam
F051707 PK-M-0700 0000X000A00 Gefran Vietnam
F006231 PK-M-0700 0000X000X00 Gefran Vietnam
F059621 PK-M-0700 0000X000X0N Gefran Vietnam
F060252 PK-M-0700 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004059 PK-M-0750 0000X000A00 Gefran Vietnam
F004056 PK-M-0750 0000X000A0N Gefran Vietnam
F004058 PK-M-0750 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004057 PK-M-0750 0000X000X0N Gefran Vietnam
F004060 PK-M-0750 0082X000A00 Gefran Vietnam
F055180 PK-M-0750 L000X000A00 Gefran Vietnam
F047327 PK-M-0750 L000X000X00 Gefran Vietnam
F051709 PK-M-0850 0000X000A00 Gefran Vietnam
F004064 PK-M-0850 0000X000X00 Gefran Vietnam
F068785 PK-M-0850 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004071 PK-M-0900 0000X000A00 Gefran Vietnam
F004067 PK-M-0900 0000X000A0N Gefran Vietnam
F004070 PK-M-0900 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004068 PK-M-0900 0000X000X0N Gefran Vietnam
F052309 PK-M-0900 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004082 PK-M-1000 0000X000A00 Gefran Vietnam
F004077 PK-M-1000 0000X000A0N Gefran Vietnam
F004079 PK-M-1000 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004078 PK-M-1000 0000X000X0N Gefran Vietnam
F051367 PK-M-1000 L000X000X00 Gefran Vietnam
F047145 PK-M-1000 L000X000X0N Gefran Vietnam
F004090 PK-M-1250 0000X000A00 Gefran Vietnam
F004088 PK-M-1250 0000X000X00 Gefran Vietnam
F050404 PK-M-1250 0000X000X0N Gefran Vietnam
F043824 PK-M-1250 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004099 PK-M-1500 0000X000A00 Gefran Vietnam
F004096 PK-M-1500 0000X000A0N Gefran Vietnam
F004097 PK-M-1500 0000X000X00 Gefran Vietnam
F063701 PK-M-1500 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004106 PK-M-1750 0000X000A00 Gefran Vietnam
F004105 PK-M-1750 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004112 PK-M-2000 0000X000A00 Gefran Vietnam
F004110 PK-M-2000 0000X000X00 Gefran Vietnam
F070176 PK-M-2000 L000X000X00 Gefran Vietnam
F005236 PM-A-12-F-0050-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F050604 PM-A-12-F-0050-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F054208 PM-A-12-F-0050-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F026926 PM-A-12-F-0050-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005237 PM-A-12-F-0100-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F066657 PM-A-12-F-0100-X 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F026320 PM-A-12-F-0100-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F026924 PM-A-12-F-0100-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F027293 PM-A-12-F-0100-X 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005238 PM-A-12-F-0150-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F050960 PM-A-12-F-0150-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F029268 PM-A-12-F-0150-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F039377 PM-A-12-F-0150-X 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F029358 PM-A-12-F-0150-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F026801 PM-A-12-F-0150-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F060500 PM-A-12-F-0150-X 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005239 PM-A-12-F-0200-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F049160 PM-A-12-F-0200-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F027229 PM-A-12-F-0200-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F024423 PM-A-12-F-0200-X 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F068688 PM-A-12-F-0200-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F049404 PM-A-12-F-0200-X 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005240 PM-A-12-F-0250-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F024105 PM-A-12-F-0250-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F029594 PM-A-12-F-0250-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F027519 PM-A-12-F-0250-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F060741 PM-A-12-F-0250-X 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005241 PM-A-12-F-0300-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F023794 PM-A-12-F-0300-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F068894 PM-A-12-F-0300-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F052619 PM-A-12-F-0300-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005242 PM-A-12-F-0350-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F050766 PM-A-12-F-0350-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F028136 PM-A-12-F-0350-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F025683 PM-A-12-F-0350-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005243 PM-A-12-F-0400-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F023409 PM-A-12-F-0400-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F033906 PM-A-12-F-0400-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F027899 PM-A-12-F-0400-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F027814 PM-A-12-F-0400-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F028917 PM-A-12-F-0400-X 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005244 PM-A-12-F-0450-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F033686 PM-A-12-F-0450-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F029159 PM-A-12-F-0450-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005245 PM-A-12-F-0500-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F056673 PM-A-12-F-0500-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F033260 PM-A-12-F-0500-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F059844 PM-A-12-F-0500-X 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F039123 PM-A-12-F-0500-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F050601 PM-A-12-F-0500-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005246 PM-A-12-F-0550-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F034506 PM-A-12-F-0550-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F039125 PM-A-12-F-0550-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F059670 PM-A-12-F-0550-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F031798 PM-A-12-F-0550-X 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005247 PM-A-12-F-0600-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F061127 PM-A-12-F-0600-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F037458 PM-A-12-F-0600-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F039126 PM-A-12-F-0600-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F069319 PM-A-12-F-0600-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005248 PM-A-12-F-0650-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F036374 PM-A-12-F-0650-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F039127 PM-A-12-F-0650-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F047059 PM-A-12-F-0650-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005249 PM-A-12-F-0700-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F039021 PM-A-12-F-0700-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F042022 PM-A-12-F-0700-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005250 PM-A-12-F-0750-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F054837 PM-A-12-F-0750-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F031033 PM-A-12-F-0750-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F030839 PM-A-12-F-0750-X 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005251 PM-A-12-F-0800-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F041919 PM-A-12-F-0800-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F039378 PM-A-12-F-0800-X 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F039812 PM-A-12-F-0800-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F035801 PM-A-12-F-0800-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005252 PM-A-12-F-0850-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F042662 PM-A-12-F-0850-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F050998 PM-A-12-F-0850-X 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005253 PM-A-12-F-0900-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F028134 PM-A-12-F-0900-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F040570 PM-A-12-F-0900-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F074442 PM-A-12-F-0900-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005254 PM-A-12-F-0950-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F038865 PM-A-12-F-0950-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F005255 PM-A-12-F-1000-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F043025 PM-A-12-F-1000-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F039813 PM-A-12-F-1000-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F045569 PM-A-12-F-1000-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F065608 PM-A-12-F-1000-X 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F027918 PM-E-12-C-0050-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005256 PM-E-12-C-0050-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048107 PM-E-12-C-0100-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005257 PM-E-12-C-0100-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F062561 PM-E-12-C-0100-S L000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F046034 PM-E-12-C-0150-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005258 PM-E-12-C-0150-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F032461 PM-E-12-C-0200-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005260 PM-E-12-C-0200-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F028872 PM-E-12-C-0250-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005262 PM-E-12-C-0250-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F025071 PM-E-12-C-0300-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005263 PM-E-12-C-0300-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F059703 PM-E-12-C-0350-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005264 PM-E-12-C-0350-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F029784 PM-E-12-C-0400-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005266 PM-E-12-C-0400-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F033316 PM-E-12-C-0450-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005267 PM-E-12-C-0450-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F027565 PM-E-12-C-0500-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005268 PM-E-12-C-0500-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F068228 PM-E-12-C-0550-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005269 PM-E-12-C-0550-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F049837 PM-E-12-C-0600-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005270 PM-E-12-C-0600-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005271 PM-E-12-C-0650-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F045809 PM-E-12-C-0700-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005272 PM-E-12-C-0700-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005273 PM-E-12-C-0750-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F071033 PM-E-12-C-0800-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005274 PM-E-12-C-0800-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005275 PM-E-12-C-0850-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F046350 PM-E-12-C-0900-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005276 PM-E-12-C-0900-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005277 PM-E-12-C-0950-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F040789 PM-E-12-C-1000-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005278 PM-E-12-C-1000-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005279 PM-E-12-F-0050-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F068519 PM-E-12-F-0050-B 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F005280 PM-E-12-F-0050-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005281 PM-E-12-F-0050-S 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F026571 PM-E-12-F-0050-S 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F026206 PM-E-12-F-0050-S 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F051744 PM-E-12-F-0050-S 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005283 PM-E-12-F-0100-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F043340 PM-E-12-F-0100-B 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F005284 PM-E-12-F-0100-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F027669 PM-E-12-F-0100-S 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F040183 PM-E-12-F-0100-S 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F053930 PM-E-12-F-0100-S 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005285 PM-E-12-F-0150-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F035976 PM-E-12-F-0150-B 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F043341 PM-E-12-F-0150-B 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F005286 PM-E-12-F-0150-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F023992 PM-E-12-F-0150-S 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F021547 PM-E-12-F-0150-S 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F034521 PM-E-12-F-0150-S 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F024612 PM-E-12-F-0150-S 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F068578 PM-E-12-F-0150-S 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F054421 PM-E-12-F-0150-S L000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F050903 PM-E-12-F-0150-S L000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005288 PM-E-12-F-0200-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F034763 PM-E-12-F-0200-B 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F005289 PM-E-12-F-0200-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F053497 PM-E-12-F-0200-S 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F021752 PM-E-12-F-0200-S 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F050544 PM-E-12-F-0200-S 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F034122 PM-E-12-F-0200-S 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F055946 PM-E-12-F-0200-S L000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005291 PM-E-12-F-0250-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F028373 PM-E-12-F-0250-B 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F005292 PM-E-12-F-0250-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F022495 PM-E-12-F-0250-S 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F066719 PM-E-12-F-0250-S 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F030952 PM-E-12-F-0250-S 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F056181 PM-E-12-F-0250-S L000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F056397 PM-E-12-F-0250-S L000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005293 PM-E-12-F-0300-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F052617 PM-E-12-F-0300-B 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F061023 PM-E-12-F-0300-B 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005294 PM-E-12-F-0300-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F030805 PM-E-12-F-0300-S 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F021548 PM-E-12-F-0300-S 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F033634 PM-E-12-F-0300-S 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F024498 PM-E-12-F-0300-S 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F041322 PM-E-12-F-0350-B   0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F005295 PM-E-12-F-0350-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F026339 PM-E-12-F-0350-B 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005296 PM-E-12-F-0350-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F060371 PM-E-12-F-0350-S 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F041249 PM-E-12-F-0350-S 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F064012 PM-E-12-F-0350-S 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005298 PM-E-12-F-0400-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F071979 PM-E-12-F-0400-B 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005299 PM-E-12-F-0400-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F054536 PM-E-12-F-0400-S 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F047218 PM-E-12-F-0400-S 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F023514 PM-E-12-F-0400-S 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F051890 PM-E-12-F-0400-S 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005300 PM-E-12-F-0450-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F029274 PM-E-12-F-0450-B 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F026340 PM-E-12-F-0450-B 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005301 PM-E-12-F-0450-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F027489 PM-E-12-F-0450-S 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F039523 PM-E-12-F-0450-S 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F072403 PM-E-12-F-0450-S 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005302 PM-E-12-F-0500-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F031531 PM-E-12-F-0500-F 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005303 PM-E-12-F-0500-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F021549 PM-E-12-F-0500-S 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F029951 PM-E-12-F-0500-S 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F042048 PM-E-12-F-0500-S 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F039136 PM-E-12-F-0500-S 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005304 PM-E-12-F-0550-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005305 PM-E-12-F-0550-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F047879 PM-E-12-F-0550-S 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F026448 PM-E-12-F-0550-S 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005306 PM-E-12-F-0600-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F026322 PM-E-12-F-0600-B 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005307 PM-E-12-F-0600-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F025634 PM-E-12-F-0600-S 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005308 PM-E-12-F-0650-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F056124 PM-E-12-F-0650-B 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005309 PM-E-12-F-0650-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F034522 PM-E-12-F-0650-S 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F049544 PM-E-12-F-0650-S 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005310 PM-E-12-F-0700-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005311 PM-E-12-F-0700-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F047219 PM-E-12-F-0700-S 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F005312 PM-E-12-F-0750-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005313 PM-E-12-F-0750-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F021551 PM-E-12-F-0750-S 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005314 PM-E-12-F-0800-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F057253 PM-E-12-F-0800-B 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005315 PM-E-12-F-0800-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F056263 PM-E-12-F-0800-S 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F025635 PM-E-12-F-0800-S 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005316 PM-E-12-F-0850-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005317 PM-E-12-F-0850-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F063817 PM-E-12-F-0850-S 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F042462 PM-E-12-F-0850-S 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005318 PM-E-12-F-0900-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005319 PM-E-12-F-0900-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F047615 PM-E-12-F-0900-S 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F005320 PM-E-12-F-0950-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005321 PM-E-12-F-0950-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F034523 PM-E-12-F-0950-S 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F005322 PM-E-12-F-1000-B 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F029357 PM-E-12-F-1000-B 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005323 PM-E-12-F-1000-S 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F052056 PM-E-12-F-1000-S 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F022548 PM-I-12-F-0050-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F070855 PM-I-12-F-0050-M 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F048344 PM-I-12-F-0050-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005324 PM-I-12-F-0050-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F021721 PM-I-12-F-0050-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F023383 PM-I-12-F-0050-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F048337 PM-I-12-F-0050-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F060985 PM-I-12-F-0050-X L000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F022551 PM-I-12-F-0100-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F070856 PM-I-12-F-0100-M 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F032503 PM-I-12-F-0100-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F040078 PM-I-12-F-0100-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F056411 PM-I-12-F-0100-M L000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F005325 PM-I-12-F-0100-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F035711 PM-I-12-F-0100-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F027490 PM-I-12-F-0100-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F021553 PM-I-12-F-0100-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F029883 PM-I-12-F-0100-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F060986 PM-I-12-F-0100-X L000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F022552 PM-I-12-F-0150-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F070857 PM-I-12-F-0150-M 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F065602 PM-I-12-F-0150-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F031742 PM-I-12-F-0150-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005326 PM-I-12-F-0150-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F037006 PM-I-12-F-0150-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F022204 PM-I-12-F-0150-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F059863 PM-I-12-F-0150-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F026771 PM-I-12-F-0150-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F061107 PM-I-12-F-0150-X L000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F022553 PM-I-12-F-0200-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F051174 PM-I-12-F-0200-M 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F039643 PM-I-12-F-0200-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005327 PM-I-12-F-0200-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F022239 PM-I-12-F-0200-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F051463 PM-I-12-F-0200-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F056731 PM-I-12-F-0200-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F060987 PM-I-12-F-0200-X L000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F022554 PM-I-12-F-0250-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F070581 PM-I-12-F-0250-M 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F031743 PM-I-12-F-0250-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005328 PM-I-12-F-0250-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F021555 PM-I-12-F-0250-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F027573 PM-I-12-F-0250-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F025876 PM-I-12-F-0250-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F022555 PM-I-12-F-0300-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F050655 PM-I-12-F-0300-M 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F044157 PM-I-12-F-0300-M 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F032032 PM-I-12-F-0300-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F036891 PM-I-12-F-0300-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F069463 PM-I-12-F-0300-M L000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F005329 PM-I-12-F-0300-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F024805 PM-I-12-F-0300-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F024378 PM-I-12-F-0300-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F066567 PM-I-12-F-0300-X L000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F022556 PM-I-12-F-0350-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F069330 PM-I-12-F-0350-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F073097 PM-I-12-F-0350-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F053398 PM-I-12-F-0350-M 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005330 PM-I-12-F-0350-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F041444 PM-I-12-F-0350-X 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F032395 PM-I-12-F-0350-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F070137 PM-I-12-F-0350-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F022543 PM-I-12-F-0400-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F054611 PM-I-12-F-0400-M 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F068525 PM-I-12-F-0400-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F033409 PM-I-12-F-0400-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005331 PM-I-12-F-0400-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F030701 PM-I-12-F-0400-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F036108 PM-I-12-F-0400-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F026375 PM-I-12-F-0400-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F022557 PM-I-12-F-0450-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F047169 PM-I-12-F-0450-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F037586 PM-I-12-F-0450-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F055462 PM-I-12-F-0450-M 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005332 PM-I-12-F-0450-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F035136 PM-I-12-F-0450-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F037572 PM-I-12-F-0450-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F022558 PM-I-12-F-0500-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F053705 PM-I-12-F-0500-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F033404 PM-I-12-F-0500-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005333 PM-I-12-F-0500-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F061907 PM-I-12-F-0500-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F034760 PM-I-12-F-0500-X 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F054619 PM-I-12-F-0500-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F023518 PM-I-12-F-0500-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F022559 PM-I-12-F-0550-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F037587 PM-I-12-F-0550-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005334 PM-I-12-F-0550-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F034761 PM-I-12-F-0550-X 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F037573 PM-I-12-F-0550-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F022560 PM-I-12-F-0600-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F056499 PM-I-12-F-0600-M 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F068978 PM-I-12-F-0600-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F005335 PM-I-12-F-0600-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F049847 PM-I-12-F-0600-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F025154 PM-I-12-F-0600-X 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F024590 PM-I-12-F-0600-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F027445 PM-I-12-F-0600-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F055252 PM-I-12-F-0600-X 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F022561 PM-I-12-F-0650-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F070229 PM-I-12-F-0650-M 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F005336 PM-I-12-F-0650-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F024318 PM-I-12-F-0650-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F024364 PM-I-12-F-0650-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F022562 PM-I-12-F-0700-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005337 PM-I-12-F-0700-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F054870 PM-I-12-F-0700-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F022563 PM-I-12-F-0750-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F037589 PM-I-12-F-0750-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005338 PM-I-12-F-0750-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F050043 PM-I-12-F-0750-X 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F037574 PM-I-12-F-0750-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F022564 PM-I-12-F-0800-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F034352 PM-I-12-F-0800-M 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F040079 PM-I-12-F-0800-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005339 PM-I-12-F-0800-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F034762 PM-I-12-F-0800-X 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F023936 PM-I-12-F-0800-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F022565 PM-I-12-F-0850-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F056501 PM-I-12-F-0850-M 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F070550 PM-I-12-F-0850-M 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F033191 PM-I-12-F-0850-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F005340 PM-I-12-F-0850-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F024056 PM-I-12-F-0850-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F037874 PM-I-12-F-0850-X 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F024363 PM-I-12-F-0850-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F033253 PM-I-12-F-0850-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F022566 PM-I-12-F-0900-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F005341 PM-I-12-F-0900-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F021899 PM-I-12-F-0900-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F026884 PM-I-12-F-0900-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F022567 PM-I-12-F-0950-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F055461 PM-I-12-F-0950-M 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F005342 PM-I-12-F-0950-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048495 PM-I-12-F-0950-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F046572 PM-I-12-F-1000-M 0000X000X10XX Gefran Vietnam
F022568 PM-I-12-F-1000-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F034040 PM-I-12-F-1000-M 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F005343 PM-I-12-F-1000-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F035654 PM-I-12-F-1000-X 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F022958 PM-I-12-F-1000-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F027446 PM-I-12-F-1000-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F048019 PMISLE-F-0050-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F068280 PMISLE-F-0050-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F047593 PMISLE-F-0050-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F056742 PMISLE-F-0050-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F057645 PMISLE-F-0050-X 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F048020 PMISLE-F-0100-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F064039 PMISLE-F-0100-M 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F074597 PMISLE-F-0100-M 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F048000 PMISLE-F-0100-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048021 PMISLE-F-0150-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F061231 PMISLE-F-0150-M 0000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F055507 PMISLE-F-0150-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F048001 PMISLE-F-0150-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048022 PMISLE-F-0200-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048002 PMISLE-F-0200-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F057681 PMISLE-F-0200-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F063058 PMISLE-F-0250-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F064291 PMISLE-F-0250-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F055673 PMISLE-F-0250-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048024 PMISLE-F-0300-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048004 PMISLE-F-0300-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F050348 PMISLE-F-0300-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F048025 PMISLE-F-0350-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048005 PMISLE-F-0350-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F063599 PMISLE-F-0350-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F051492 PMISLE-F-0400-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F048006 PMISLE-F-0400-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F055250 PMISLE-F-0400-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F048027 PMISLE-F-0450-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048007 PMISLE-F-0450-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048028 PMISLE-F-0500-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048008 PMISLE-F-0500-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F052306 PMISLE-F-0550-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F048030 PMISLE-F-0600-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048010 PMISLE-F-0600-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048011 PMISLE-F-0650-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048032 PMISLE-F-0700-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F050347 PMISLE-F-0700-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F050386 PMISLE-F-0750-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F048034 PMISLE-F-0800-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F050652 PMISLE-F-0800-M 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F048036 PMISLE-F-0900-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048037 PMISLE-F-0950-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048038 PMISLE-F-1000-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F048018 PMISLE-F-1000-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F045036 PMISL-F-0050-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F043010 PMISL-F-0050-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F045035 PMISL-F-0100-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F043027 PMISL-F-0100-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F042778 PMISL-F-0100-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F060118 PMISL-F-0100-X L000X000XX02XXX Gefran Vietnam
F045037 PMISL-F-0150-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F047250 PMISL-F-0150-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F052205 PMISL-F-0150-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F051976 PMISL-F-0200-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F069296 PMISL-F-0200-M 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F043028 PMISL-F-0200-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F075514 PMISL-F-0200-M L000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F042633 PMISL-F-0200-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F052206 PMISL-F-0200-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F060720 PMISL-F-0250-M 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F052725 PMISL-F-0250-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F043793 PMISL-F-0250-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F061084 PMISL-F-0250-X 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F063623 PMISL-F-0250-X 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F048930 PMISL-F-0300-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F051106 PMISL-F-0300-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F043740 PMISL-F-0300-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F044135 PMISL-F-0300-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F043794 PMISL-F-0300-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F058015 PMISL-F-0350-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F053550 PMISL-F-0350-M 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F039930 PMISL-F-0350-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F056129 PMISL-F-0400-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F052592 PMISL-F-0400-M 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F043029 PMISL-F-0400-M 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F049513 PMISL-F-0400-M 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F067241 PMISL-F-0400-M L000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F044842 PMISL-F-0400-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F051270 PMISL-F-0450-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F051675 PMISL-F-0450-M 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F050609 PMISL-F-0450-X 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F050349 PMISL-F-0450-X 0000X000XX10XXX Gefran Vietnam
F063947 PMISL-F-0500-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F068103 PMISL-F-0500-M 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F051930 PMISL-F-0550-M 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F049329 PMISL-F-0550-M 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F062577 PMISL-F-0600-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F068729 PMISL-F-0600-M L000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F046768 PMISL-F-0600-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F066214 PMISL-F-0650-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F052648 PMISL-F-0700-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F058058 PMISL-F-0750-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F068730 PMISL-F-0750-M L000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F072943 PMISL-F-0800-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F050741 PMISL-F-0800-M 0000X000XX04XXX Gefran Vietnam
F058063 PMISL-F-0850-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F063912 PMISL-F-0900-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F043246 PMISL-F-0900-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F070790 PMISL-F-0950-M 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F070858 PMISL-F-1000-M 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F052591 PMISL-F-1000-M 0000X000XX03XXX Gefran Vietnam
F054688 PMISL-F-1000-M 0000X000XX05XXX Gefran Vietnam
F039932 PMISL-F-1000-X 0000X000XX00XXX Gefran Vietnam
F053781 PMISL-F-1000-X 0000X000XX15XXX Gefran Vietnam
F003078 PMP 2X0,5 JX DIN Gefran Vietnam
F003077 PMP 2X0,5 JX DIN 100 M Gefran Vietnam
F003079 PMP 2X0,5 JX DIN SPEC. Gefran Vietnam
F003086 PMP 2X0,5 KX DIN 100M Gefran Vietnam
F003087 PMP 2X0,5 KX DIN SPEC. Gefran Vietnam
F048952 PMP 2X0,5 WX DIN Gefran Vietnam
F003091 PMP 2X0,5 WX DIN 100M Gefran Vietnam
F003089 PMP 2X0,8 KX DIN Gefran Vietnam
F003088 PMP 2X0,8 KX DIN 100M Gefran Vietnam
F003084 PMP 2X0,8 TX DIN 100M Gefran Vietnam
F003080 PMP 2X1 JX DIN 100 M Gefran Vietnam
F003076 PMP 2X1 WX DIN Gefran Vietnam
F003092 PMP 2X1 WX DIN 100M Gefran Vietnam
F003083 PMP 2X1,3 JX ANSI Gefran Vietnam
F003082 PMP 2X1,3 JX DIN Gefran Vietnam
F003081 PMP 2X1,3 JX DIN 100M Gefran Vietnam
F003090 PMP 2X1,3 KX DIN 100M Gefran Vietnam
F003097 PMP 2X1,3 SX ANSI 100 M Gefran Vietnam
F003096 PMP 2X1,3 SX DIN Gefran Vietnam
F003095 PMP 2X1,3 SX DIN 100 M Gefran Vietnam
F003085 PMP 2X1,3 TX DIN 100M Gefran Vietnam
F003094 PMP 2X1,3 WX DIN Gefran Vietnam
F003093 PMP 2X1,3 WX DIN 100M Gefran Vietnam
F071324 PNP-1 0000X000X00M0XX Gefran Vietnam
F035570 PR-65-A-0-102 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004513 PR-65-A-0-103 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004515 PR-65-A-0-472 0000X000E00 Gefran Vietnam
F004514 PR-65-A-0-472 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004516 PR-65-B-0-102 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004518 PR-65-B-0-103 0000X000E00 Gefran Vietnam
F004519 PR-65-B-0-103 0000X000L00 Gefran Vietnam
F056549 PR-65-B-0-103 0000X000M00 Gefran Vietnam
F004517 PR-65-B-0-103 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004523 PR-65-B-0-472 0000X000E00 Gefran Vietnam
F004522 PR-65-B-0-472 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004526 PR-65-C-0-102 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004527 PR-65-C-0-103 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004528 PR-65-C-0-472 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004529 PR-65-D-0-102 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004530 PR-65-D-0-103 0000X000X00 Gefran Vietnam
F056733 PR-65-D-0-103 L000X000M00 Gefran Vietnam
F004532 PR-65-D-0-472 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004533 PR-65-E-0-102 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004534 PR-65-E-0-103 0000X000X00 Gefran Vietnam
F054403 PR-65-E-0-103 L000X000L00 Gefran Vietnam
F033289 PR-65-E-0-103 L000X000X00 Gefran Vietnam
F025988 PR-65-E-0-472 0000X000E00 Gefran Vietnam
F004536 PR-65-E-0-472 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004133 PY-1-C-025 0000X000E00 Gefran Vietnam
F048154 PY-1-C-025 0000X000M00 Gefran Vietnam
F004131 PY-1-C-025 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004132 PY-1-C-025 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004137 PY-1-C-050 0000X000E00 Gefran Vietnam
F004138 PY-1-C-050 0000X000L00 Gefran Vietnam
F004136 PY-1-C-050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F053698 PY-1-C-050 L000X000E00 Gefran Vietnam
F039655 PY-1-C-050 L000X000X00 Gefran Vietnam
F023796 PY-1-C-075 0000X000E00 Gefran Vietnam
F004143 PY-1-C-075 0000X000L00 Gefran Vietnam
F004142 PY-1-C-075 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004147 PY-1-C-100 0000X000E00 Gefran Vietnam
F055729 PY-1-C-100 0000X000L00 Gefran Vietnam
F004146 PY-1-C-100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F064657 PY-1-C-100 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004153 PY-1-C-150 0000X000E00 Gefran Vietnam
F055732 PY-1-C-150 0000X000L00 Gefran Vietnam
F004152 PY-1-C-150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004154 PY-1-C-150 0000X000X0N Gefran Vietnam
F029427 PY-1-C-150 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004159 PY-1-F-025-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004162 PY-1-F-025-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004163 PY-1-F-025-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004164 PY-1-F-025-S04M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004165 PY-1-F-025-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004166 PY-1-F-050-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004168 PY-1-F-050-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004169 PY-1-F-050-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004170 PY-1-F-050-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004171 PY-1-F-050-S06M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F066729 PY-1-F-050-S10M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004172 PY-1-F-075-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F033018 PY-1-F-075-S01M 0000X000X0N Gefran Vietnam
F004176 PY-1-F-075-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004177 PY-1-F-075-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F048124 PY-1-F-075-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F024131 PY-1-F-075-S06M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004178 PY-1-F-100-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004182 PY-1-F-100-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004183 PY-1-F-100-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F024661 PY-1-F-100-S04M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F046506 PY-1-F-100-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004184 PY-1-F-150-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F041987 PY-1-F-150-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004188 PY-1-F-150-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F063593 PY-1-F-150-S05M L000X000X00 Gefran Vietnam
F004189 PY-1-F-150-S06M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004193 PY-2-C-010 0000X000E00 Gefran Vietnam
F034085 PY-2-C-010 0000X000L00 Gefran Vietnam
F004190 PY-2-C-010 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004194 PY-2-C-010 0000X000X0N Gefran Vietnam
F004191 PY-2-C-010 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004202 PY-2-C-025 0000X000E00 Gefran Vietnam
F032710 PY-2-C-025 0000X000L00 Gefran Vietnam
F048155 PY-2-C-025 0000X000M00 Gefran Vietnam
F004199 PY-2-C-025 0000X000X00 Gefran Vietnam
F038750 PY-2-C-025 0000X000X0N Gefran Vietnam
F004201 PY-2-C-025 L000X000X00 Gefran Vietnam
F043243 PY-2-C-050  L000X000X00 Gefran Vietnam
F004209 PY-2-C-050 0000X000E00 Gefran Vietnam
F032711 PY-2-C-050 0000X000L00 Gefran Vietnam
F004207 PY-2-C-050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F038751 PY-2-C-050 0000X000X0N Gefran Vietnam
F006350 PY-2-C-075 0000X000X00 Gefran Vietnam
F065685 PY-2-C-075 L000X000X00 Gefran Vietnam
F062535 PY-2-C-100 0000X000E00 Gefran Vietnam
F006351 PY-2-C-100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F041027 PY-2-C-100 0000X000X0N Gefran Vietnam
F004215 PY-2-F-010-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F056577 PY-2-F-010-S01M L000X000X00 Gefran Vietnam
F004221 PY-2-F-010-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004222 PY-2-F-010-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F062398 PY-2-F-010-S03M L000X000X00 Gefran Vietnam
F004224 PY-2-F-010-S04M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004225 PY-2-F-010-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004226 PY-2-F-010-S06M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004214 PY-2-F-010-S10M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004228 PY-2-F-025-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F052204 PY-2-F-025-S01M L000X000X00 Gefran Vietnam
F004234 PY-2-F-025-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004236 PY-2-F-025-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F071907 PY-2-F-025-S03M L000X000X00 Gefran Vietnam
F004238 PY-2-F-025-S04M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004239 PY-2-F-025-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F048810 PY-2-F-025-S05M L000X000X00 Gefran Vietnam
F004240 PY-2-F-025-S06M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004227 PY-2-F-025-S10M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004242 PY-2-F-050-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F024605 PY-2-F-050-S01M L000X000X00 Gefran Vietnam
F004248 PY-2-F-050-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F055258 PY-2-F-050-S02M L000X000X00 Gefran Vietnam
F004249 PY-2-F-050-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004252 PY-2-F-050-S04M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004253 PY-2-F-050-S05M          0000X000X00 Gefran Vietnam
F004254 PY-2-F-050-S06M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004241 PY-2-F-050-S10M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F029808 PY-2-F-050-S20M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F006378 PY-2-F-075-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F052921 PY-2-F-075-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F055346 PY-2-F-075-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F062399 PY-2-F-075-S03M L000X000X00 Gefran Vietnam
F062768 PY-2-F-075-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F060710 PY-2-F-075-S10M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F006379 PY-2-F-100-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F071118 PY-2-F-100-S01M L000X000X00 Gefran Vietnam
F006381 PY-2-F-100-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F006382 PY-2-F-100-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F054198 PY-2-F-100-S03M L000X000X00 Gefran Vietnam
F062717 PY-2-F-100-S03M L000X000X0N Gefran Vietnam
F044467 PY-2-F-100-S04M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F044511 PY-2-F-100-S04M L000X000X00 Gefran Vietnam
F054553 PY-2-F-100-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F063595 PY-2-F-100-S05M L000X000X00 Gefran Vietnam
F042051 PY-2-F-100-S06M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F046003 PY-2-F-100-S10M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F038752 PY-3-C-010 0000X000E00 Gefran Vietnam
F004255 PY-3-C-010 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004258 PY-3-C-025 0000X000E00 Gefran Vietnam
F032712 PY-3-C-025 0000X000L00 Gefran Vietnam
F004256 PY-3-C-025 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004257 PY-3-C-025 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004263 PY-3-C-050 0000X000E00 Gefran Vietnam
F004261 PY-3-C-050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F033019 PY-3-C-050 0000X000X0N Gefran Vietnam
F064999 PY-3-C-050 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004267 PY-3-F-010-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F046589 PY-3-F-010-S01M L000X000X00 Gefran Vietnam
F040688 PY-3-F-010-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F031406 PY-3-F-010-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F044494 PY-3-F-010-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004269 PY-3-F-025-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004271 PY-3-F-025-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004272 PY-3-F-025-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004273 PY-3-F-025-S04M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F043808 PY-3-F-025-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004274 PY-3-F-025-S06M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004268 PY-3-F-025-S10M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F044013 PY-3-F-025-S20M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004275 PY-3-F-050-S01M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004276 PY-3-F-050-S02M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004277 PY-3-F-050-S03M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004278 PY-3-F-050-S04M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004279 PY-3-F-050-S05M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F073213 PY-3-F-050-S06M 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004280 PZ-12-A-025 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004281 PZ-12-A-025 0000X000X0N Gefran Vietnam
F004282 PZ-12-A-025 0000X000X20 Gefran Vietnam
F055362 PZ-12-A-025 0000X000X30 Gefran Vietnam
F053349 PZ-12-A-025 0000X000X40 Gefran Vietnam
F028770 PZ-12-A-025 0000X000X60 Gefran Vietnam
F060084 PZ-12-A-025 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F061886 PZ-12-A-025 0000X000XY0 Gefran Vietnam
F027141 PZ-12-A-025 L000X000X00 Gefran Vietnam
F073764 PZ-12-A-025 L000X000X30 Gefran Vietnam
F066809 PZ-12-A-025 L000X000X3N Gefran Vietnam
F065374 PZ-12-A-025 L000X000XX0 Gefran Vietnam
F004286 PZ-12-A-050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F043392 PZ-12-A-050 0000X000X0N Gefran Vietnam
F051421 PZ-12-A-050 0000X000X20 Gefran Vietnam
F004289 PZ-12-A-050 0000X000X30 Gefran Vietnam
F075491 PZ-12-A-050 0000X000X3N Gefran Vietnam
F022870 PZ-12-A-050 0000X000X50 Gefran Vietnam
F028765 PZ-12-A-050 0000X000X60 Gefran Vietnam
F027011 PZ-12-A-050 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F027144 PZ-12-A-050 L000X000X00 Gefran Vietnam
F064292 PZ-12-A-050 L000X000X40 Gefran Vietnam
F054753 PZ-12-A-050 L000X000X50 Gefran Vietnam
F065375 PZ-12-A-050 L000X000XX0 Gefran Vietnam
F004293 PZ-12-A-075 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004295 PZ-12-A-075 0000X000X0N Gefran Vietnam
F004296 PZ-12-A-075 0000X000X20 Gefran Vietnam
F053515 PZ-12-A-075 0000X000X2N Gefran Vietnam
F060505 PZ-12-A-075 0000X000X30 Gefran Vietnam
F074287 PZ-12-A-075 0000X000X3N Gefran Vietnam
F031212 PZ-12-A-075 0000X000X50 Gefran Vietnam
F053826 PZ-12-A-075 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F053514 PZ-12-A-075 L000X000X0N Gefran Vietnam
F004301 PZ-12-A-100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004303 PZ-12-A-100 0000X000X20 Gefran Vietnam
F066039 PZ-12-A-100 0000X000X2N Gefran Vietnam
F004304 PZ-12-A-100 0000X000X30 Gefran Vietnam
F004305 PZ-12-A-100 0000X000X50 Gefran Vietnam
F027012 PZ-12-A-100 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F069530 PZ-12-A-100 L000X000X00 Gefran Vietnam
F054064 PZ-12-A-100 L000X000X2N Gefran Vietnam
F051962 PZ-12-A-100 L000X000X3N Gefran Vietnam
F065377 PZ-12-A-100 L000X000XX0 Gefran Vietnam
F004310 PZ-12-A-125 0000X000X00 Gefran Vietnam
F050223 PZ-12-A-125 0000X000X20 Gefran Vietnam
F062074 PZ-12-A-125 0000X000X30 Gefran Vietnam
F021544 PZ-12-A-125 0000X000X40 Gefran Vietnam
F052572 PZ-12-A-125 0000X000X50 Gefran Vietnam
F042385 PZ-12-A-125 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F050804 PZ-12-A-125 L000X000X30 Gefran Vietnam
F004311 PZ-12-A-150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004312 PZ-12-A-150 0000X000X0N Gefran Vietnam
F004313 PZ-12-A-150 0000X000X20 Gefran Vietnam
F066038 PZ-12-A-150 0000X000X2N Gefran Vietnam
F004314 PZ-12-A-150 0000X000X30 Gefran Vietnam
F029056 PZ-12-A-150 0000X000X50 Gefran Vietnam
F070859 PZ-12-A-150 0000X000X60 Gefran Vietnam
F060085 PZ-12-A-150 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F052590 PZ-12-A-150 L000X000X30 Gefran Vietnam
F031166 PZ-12-A-200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F049369 PZ-12-A-200 0000X000X30 Gefran Vietnam
F055330 PZ-12-A-200 0000X000X3N Gefran Vietnam
F033688 PZ-12-A-200 0000X000X50 Gefran Vietnam
F070860 PZ-12-A-200 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F034217 PZ-12-A-250 0000X000X00 Gefran Vietnam
F075439 PZ-12-A-250 0000X000X2N Gefran Vietnam
F061005 PZ-12-A-250 0000X000X30 Gefran Vietnam
F039644 PZ-12-A-250 0000X000X50 Gefran Vietnam
F069531 PZ-12-A-250 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004319 PZ-12-F-025 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004320 PZ-12-F-025 0000X000X0N Gefran Vietnam
F035878 PZ-12-F-025 0000X000X50 Gefran Vietnam
F035206 PZ-12-F-025 0000X000X80 Gefran Vietnam
F030821 PZ-12-F-025 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F034121 PZ-12-F-025 L000X000X00 Gefran Vietnam
F050414 PZ-12-F-025 L000X000X0N Gefran Vietnam
F060970 PZ-12-F-025 L000X000X20 Gefran Vietnam
F004322 PZ-12-F-050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F024963 PZ-12-F-050 0000X000X20 Gefran Vietnam
F048501 PZ-12-F-050 0000X000X30 Gefran Vietnam
F026856 PZ-12-F-050 0000X000X50 Gefran Vietnam
F004324 PZ-12-F-050 0000X000X60 Gefran Vietnam
F004323 PZ-12-F-050 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F044225 PZ-12-F-050 L000X000X00 Gefran Vietnam
F050415 PZ-12-F-050 L000X000X0N Gefran Vietnam
F004327 PZ-12-F-075 0000X000X00 Gefran Vietnam
F030759 PZ-12-F-075 0000X000X30 Gefran Vietnam
F035050 PZ-12-F-075 0000X000X50 Gefran Vietnam
F042616 PZ-12-F-075 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004330 PZ-12-F-100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F073701 PZ-12-F-100 0000X000X20 Gefran Vietnam
F063606 PZ-12-F-100 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004332 PZ-12-F-125 0000X000X00 Gefran Vietnam
F032595 PZ-12-F-125 0000X000X20 Gefran Vietnam
F039421 PZ-12-F-125 0000X000X30 Gefran Vietnam
F065137 PZ-12-F-125 0000X000X50 Gefran Vietnam
F051527 PZ-12-F-125 L000X000X00 Gefran Vietnam
F049779 PZ-12-F-125 L000X000X20 Gefran Vietnam
F004333 PZ-12-F-150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F048357 PZ-12-F-150 0000X000X20 Gefran Vietnam
F070607 PZ-12-F-150 0000X000X30 Gefran Vietnam
F044210 PZ-12-F-150 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F052567 PZ-12-F-150 L000X000X0N Gefran Vietnam
F040572 PZ-12-F-200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F056876 PZ-12-F-200 0000X000X20 Gefran Vietnam
F052560 PZ-12-F-200 L000X000X30 Gefran Vietnam
F035983 PZ-12-F-250 0000X000X00 Gefran Vietnam
F062890 PZ-12-F-250 0000X000X30 Gefran Vietnam
F063594 PZ-12-F-250 L000X000X50 Gefran Vietnam
F004335 PZ-12-S-025 0000X000X00 Gefran Vietnam
F026522 PZ-12-S-025 0000X000X20 Gefran Vietnam
F004336 PZ-12-S-025 0000X000X30 Gefran Vietnam
F004337 PZ-12-S-025 0000X000X50 Gefran Vietnam
F022573 PZ-12-S-025 0000X000X60 Gefran Vietnam
F070861 PZ-12-S-025 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F055380 PZ-12-S-025 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004341 PZ-12-S-050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004346 PZ-12-S-050 0000X000X20 Gefran Vietnam
F004347 PZ-12-S-050 0000X000X30 Gefran Vietnam
F004348 PZ-12-S-050 0000X000X50 Gefran Vietnam
F040769 PZ-12-S-050 0000X000X60 Gefran Vietnam
F053320 PZ-12-S-050 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F004345 PZ-12-S-050 0000X000XY0 Gefran Vietnam
F065558 PZ-12-S-050 L000X000X30 Gefran Vietnam
F004352 PZ-12-S-075 0000X000X00 Gefran Vietnam
F051040 PZ-12-S-075 0000X000X20 Gefran Vietnam
F004354 PZ-12-S-075 0000X000X30 Gefran Vietnam
F039789 PZ-12-S-075 0000X000X50 Gefran Vietnam
F052131 PZ-12-S-075 L000X000X2N Gefran Vietnam
F053479 PZ-12-S-075 L000X000X3N Gefran Vietnam
F004358 PZ-12-S-100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004359 PZ-12-S-100 0000X000X0N Gefran Vietnam
F004360 PZ-12-S-100 0000X000X20 Gefran Vietnam
F056451 PZ-12-S-100 0000X000X30 Gefran Vietnam
F049930 PZ-12-S-100 0000X000XY0 Gefran Vietnam
F066270 PZ-12-S-100 L000X000X00 Gefran Vietnam
F057597 PZ-12-S-100 L000X000X0N Gefran Vietnam
F064009 PZ-12-S-100 L000X000X20 Gefran Vietnam
F004365 PZ-12-S-125 0000X000X00 Gefran Vietnam
F051667 PZ-12-S-125 0000X000X20 Gefran Vietnam
F004366 PZ-12-S-125 0000X000X30 Gefran Vietnam
F004367 PZ-12-S-125 0000X000X50 Gefran Vietnam
F004368 PZ-12-S-150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F042569 PZ-12-S-150 0000X000X20 Gefran Vietnam
F004369 PZ-12-S-150 0000X000X30 Gefran Vietnam
F004370 PZ-12-S-150 0000X000X40 Gefran Vietnam
F044434 PZ-12-S-150 0000X000X60 Gefran Vietnam
F006442 PZ-12-S-200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F056464 PZ-12-S-200 0000X000X20 Gefran Vietnam
F069432 PZ-12-S-200 0000X000X30 Gefran Vietnam
F023611 PZ-12-S-250 0000X000X00 Gefran Vietnam
F053007 PZ-12-S-250 0000X000X20 Gefran Vietnam
F064766 PZ-12-S-250 0000X000X30 Gefran Vietnam
F004373 PZ-34-A-025 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004375 PZ-34-A-025 0000X000X0N Gefran Vietnam
F043699 PZ-34-A-025 0000X000X20 Gefran Vietnam
F024297 PZ-34-A-025 0000X000X30 Gefran Vietnam
F024299 PZ-34-A-025 0000X000X60 Gefran Vietnam
F004374 PZ-34-A-025 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F024317 PZ-34-A-025 0000X000XY0 Gefran Vietnam
F055569 PZ-34-A-025 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004377 PZ-34-A-050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004379 PZ-34-A-050 0000X000X20 Gefran Vietnam
F004380 PZ-34-A-050 0000X000X30 Gefran Vietnam
F004381 PZ-34-A-050 0000X000X50 Gefran Vietnam
F027581 PZ-34-A-050 0000X000X60 Gefran Vietnam
F045662 PZ-34-A-050 0000X000XK0 Gefran Vietnam
F043109 PZ-34-A-050 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F044469 PZ-34-A-050 0000X000XY0 Gefran Vietnam
F004384 PZ-34-A-075 0000X000X00 Gefran Vietnam
F063309 PZ-34-A-075 0000X000X20 Gefran Vietnam
F031061 PZ-34-A-075 0000X000X30 Gefran Vietnam
F004389 PZ-34-A-075 0000X000X50 Gefran Vietnam
F069594 PZ-34-A-075 0000X000XK0 Gefran Vietnam
F073754 PZ-34-A-075 0000X000XW0 Gefran Vietnam
F004388 PZ-34-A-075 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F075503 PZ-34-A-075 0000X000XY0 Gefran Vietnam
F004391 PZ-34-A-100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F029973 PZ-34-A-100 0000X000X20 Gefran Vietnam
F054204 PZ-34-A-100 0000X000X2N Gefran Vietnam
F004396 PZ-34-A-100 0000X000X30 Gefran Vietnam
F004397 PZ-34-A-100 0000X000X50 Gefran Vietnam
F060632 PZ-34-A-100 0000X000X60 Gefran Vietnam
F004394 PZ-34-A-100 0000X000XK0 Gefran Vietnam
F049722 PZ-34-A-100 0000X000XW0 Gefran Vietnam
F004395 PZ-34-A-100 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F004400 PZ-34-A-125 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004402 PZ-34-A-125 0000X000X20 Gefran Vietnam
F004403 PZ-34-A-125 0000X000X30 Gefran Vietnam
F004404 PZ-34-A-125 0000X000X50 Gefran Vietnam
F036626 PZ-34-A-125 0000X000X60 Gefran Vietnam
F045663 PZ-34-A-125 0000X000XK0 Gefran Vietnam
F044848 PZ-34-A-125 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F004406 PZ-34-A-150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004407 PZ-34-A-150 0000X000X20 Gefran Vietnam
F004408 PZ-34-A-150 0000X000X30 Gefran Vietnam
F072823 PZ-34-A-150 0000X000X3N Gefran Vietnam
F024382 PZ-34-A-150 0000X000X50 Gefran Vietnam
F035943 PZ-34-A-150 0000X000X60 Gefran Vietnam
F043030 PZ-34-A-150 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F058023 PZ-34-A-150 L000X000X30 Gefran Vietnam
F060680 PZ-34-A-150 L000X000X50 Gefran Vietnam
F006448 PZ-34-A-175 0000X000X00 Gefran Vietnam
F048482 PZ-34-A-175 0000X000X20 Gefran Vietnam
F006449 PZ-34-A-175 0000X000X30 Gefran Vietnam
F069523 PZ-34-A-175 0000X000X50 Gefran Vietnam
F033285 PZ-34-A-175 0000X000X60 Gefran Vietnam
F070111 PZ-34-A-175 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F056299 PZ-34-A-175 0000X000XY0 Gefran Vietnam
F004411 PZ-34-A-200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004413 PZ-34-A-200 0000X000X20 Gefran Vietnam
F004414 PZ-34-A-200 0000X000X30 Gefran Vietnam
F030657 PZ-34-A-200 0000X000X40 Gefran Vietnam
F004415 PZ-34-A-200 0000X000X50 Gefran Vietnam
F040568 PZ-34-A-200 0000X000X60 Gefran Vietnam
F043931 PZ-34-A-200 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F058022 PZ-34-A-200 L000X000X30 Gefran Vietnam
F069613 PZ-34-A-200 L000X000X3N Gefran Vietnam
F004420 PZ-34-A-250 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004422 PZ-34-A-250 0000X000X20 Gefran Vietnam
F004423 PZ-34-A-250 0000X000X30 Gefran Vietnam
F004424 PZ-34-A-250 0000X000X40 Gefran Vietnam
F025563 PZ-34-A-250 0000X000X50 Gefran Vietnam
F024965 PZ-34-A-250 0000X000X60 Gefran Vietnam
F032977 PZ-34-A-250 0000X000XK0 Gefran Vietnam
F025179 PZ-34-A-250 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F053700 PZ-34-A-250 L000X000X00 Gefran Vietnam
F069596 PZ-34-A-250 L000X000X30 Gefran Vietnam
F060679 PZ-34-A-250 L000X000X50 Gefran Vietnam
F006458 PZ-34-A-300 0000X000X00 Gefran Vietnam
F029885 PZ-34-A-300 0000X000X20 Gefran Vietnam
F032138 PZ-34-A-300 0000X000X30 Gefran Vietnam
F046542 PZ-34-A-300 0000X000X40 Gefran Vietnam
F039122 PZ-34-A-300 0000X000X50 Gefran Vietnam
F050600 PZ-34-A-300 0000X000X60 Gefran Vietnam
F043930 PZ-34-A-300 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F051515 PZ-34-A-300 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004427 PZ-34-F-025 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004429 PZ-34-F-050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F066008 PZ-34-F-050 0000X000X30 Gefran Vietnam
F051900 PZ-34-F-050 0000X000X50 Gefran Vietnam
F051456 PZ-34-F-050 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F054122 PZ-34-F-050 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004431 PZ-34-F-075 0000X000X00 Gefran Vietnam
F071129 PZ-34-F-075 L000X000X00 Gefran Vietnam
F063372 PZ-34-F-075 L000X000X60 Gefran Vietnam
F004432 PZ-34-F-100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F031909 PZ-34-F-100 0000X000X50 Gefran Vietnam
F053027 PZ-34-F-100 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004435 PZ-34-F-125 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004436 PZ-34-F-150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F024306 PZ-34-F-150 0000X000X30 Gefran Vietnam
F063960 PZ-34-F-150 L000X000X00 Gefran Vietnam
F063371 PZ-34-F-150 L000X000X60 Gefran Vietnam
F004439 PZ-34-F-200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F054458 PZ-34-F-200 0000X000X30 Gefran Vietnam
F073170 PZ-34-F-200 L000X000X00 Gefran Vietnam
F060256 PZ-34-F-200 L000X000X30 Gefran Vietnam
F073279 PZ-34-F-200 L000X000X6N Gefran Vietnam
F004440 PZ-34-F-250 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004441 PZ-34-F-250 0000X000X20 Gefran Vietnam
F039963 PZ-34-F-250 0000X000X50 Gefran Vietnam
F026776 PZ-34-F-250 0000X000X60 Gefran Vietnam
F040689 PZ-34-F-300 0000X000X00 Gefran Vietnam
F054942 PZ-34-F-300 0000X000X30 Gefran Vietnam
F004443 PZ-34-S-025 0000X000X00 Gefran Vietnam
F039309 PZ-34-S-025 0000X000X30 Gefran Vietnam
F070254 PZ-34-S-025 0000X000X50 Gefran Vietnam
F068155 PZ-34-S-025 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F004444 PZ-34-S-050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F035885 PZ-34-S-050 0000X000X20 Gefran Vietnam
F062562 PZ-34-S-050 0000X000X30 Gefran Vietnam
F066184 PZ-34-S-050 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F071753 PZ-34-S-050 0000X000XY0 Gefran Vietnam
F004447 PZ-34-S-075 0000X000X00 Gefran Vietnam
F022609 PZ-34-S-075 0000X000X40 Gefran Vietnam
F027520 PZ-34-S-075 0000X000X50 Gefran Vietnam
F024258 PZ-34-S-075 0000X000X60 Gefran Vietnam
F004448 PZ-34-S-075 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F004449 PZ-34-S-100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F070862 PZ-34-S-100 0000X000X20 Gefran Vietnam
F054433 PZ-34-S-100 0000X000X30 Gefran Vietnam
F028997 PZ-34-S-100 0000X000X40 Gefran Vietnam
F032097 PZ-34-S-100 0000X000X50 Gefran Vietnam
F072384 PZ-34-S-100 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F004451 PZ-34-S-125 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004452 PZ-34-S-125 0000X000X20 Gefran Vietnam
F024259 PZ-34-S-125 0000X000X60 Gefran Vietnam
F066109 PZ-34-S-125 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F064674 PZ-34-S-125 L000X000X00 Gefran Vietnam
F004453 PZ-34-S-150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004454 PZ-34-S-150 0000X000X20 Gefran Vietnam
F004455 PZ-34-S-150 0000X000X30 Gefran Vietnam
F031831 PZ-34-S-150 0000X000XW0 Gefran Vietnam
F064793 PZ-34-S-150 L000X000X30 Gefran Vietnam
F006482 PZ-34-S-175 0000X000X00 Gefran Vietnam
F069989 PZ-34-S-175 0000X000X50 Gefran Vietnam
F069612 PZ-34-S-175 0000X000XX0 Gefran Vietnam
F071752 PZ-34-S-175 0000X000XY0 Gefran Vietnam
F004457 PZ-34-S-200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F028766 PZ-34-S-200 0000X000X20 Gefran Vietnam
F021546 PZ-34-S-200 0000X000X30 Gefran Vietnam
F069499 PZ-34-S-200 0000X000X50 Gefran Vietnam
F051420 PZ-34-S-200 0000X000XY0 Gefran Vietnam
F074275 PZ-34-S-200 L000X000X00 Gefran Vietnam
F070981 PZ-34-S-200 L000X000X20 Gefran Vietnam
F073086 PZ-34-S-200 L000X000XX0 Gefran Vietnam
F004460 PZ-34-S-250 0000X000X00 Gefran Vietnam
F004461 PZ-34-S-250 0000X000X20 Gefran Vietnam
F004462 PZ-34-S-250 0000X000X30 Gefran Vietnam
F048321 PZ-34-S-250 0000X000X50 Gefran Vietnam
F053537 PZ-34-S-250 0000X000XY0 Gefran Vietnam
F059840 PZ-34-S-250 L000X000X20 Gefran Vietnam
F033927 PZ-34-S-300 0000X000X00 Gefran Vietnam
F057685 PZ-34-S-300 0000X000X20 Gefran Vietnam
F068416 PZ-34-S-300 0000X000X3N Gefran Vietnam
F043332 PZ-34-S-300 0000X000X50 Gefran Vietnam
F065423 PZ-34-S-300 0000X000X5N Gefran Vietnam
F070982 PZ-34-S-300 L000X000X20 Gefran Vietnam
F034174 PZ-67-A-025 0000X000X00 Gefran Vietnam
F045444 PZ-67-A-025 L000X000X00 Gefran Vietnam
F035259 PZ-67-A-050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F041696 PZ-67-A-075 0000X000X00 Gefran Vietnam
F034175 PZ-67-A-100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F073436 PZ-67-A-100 L000X000X00 Gefran Vietnam
F037891 PZ-67-A-125 0000X000X00 Gefran Vietnam
F040780 PZ-67-A-150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F043526 PZ-67-A-175 0000X000X00 Gefran Vietnam
F072348 PZ-67-A-175 L000X000X00 Gefran Vietnam
F034176 PZ-67-A-200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F039830 PZ-67-A-250 0000X000X00 Gefran Vietnam
F033820 PZ-67-A-300 0000X000X00 Gefran Vietnam
F034136 PZ-67-S-025 0000X000X00 Gefran Vietnam
F036641 PZ-67-S-050 0000X000X00 Gefran Vietnam
F068649 PZ-67-S-050 L000X000X00 Gefran Vietnam
F040554 PZ-67-S-075 0000X000X00 Gefran Vietnam
F074204 PZ-67-S-075 L000X000X00 Gefran Vietnam
F034172 PZ-67-S-100 0000X000X00 Gefran Vietnam
F040556 PZ-67-S-125 0000X000X00 Gefran Vietnam
F039635 PZ-67-S-150 0000X000X00 Gefran Vietnam
F039657 PZ-67-S-175 0000X000X00 Gefran Vietnam
F033421 PZ-67-S-200 0000X000X00 Gefran Vietnam
F037485 PZ-67-S-250 0000X000X00 Gefran Vietnam
F034173 PZ-67-S-300 0000X000X00 Gefran Vietnam

 

MK4-A-B-0350-N Gefran Vietnam, Pressure sensors vietnam

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

=> Xem thêm sản phẩm tại đây

=> Xem thêm sản phẩm của PitesCo tại đây

——————–//——————–
THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:
Hotline: 0912 300 549 (Mr. Trí)
Văn phòng: số nhà 21 đường số 12, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh