Chuyên cung cấp các thiết bị của hãng COSA Xentaur, đại lý COSA Xentaur chính hãng việt Nam, đại lý COSA Xentaur việt Nam
L
ist Code: 

 

Product

Code

Brand name Vietnam

Optical Ammonia and Hydrochloric Acid Measurements

COSA ZSS

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Wobbe Index, BTU Calorimeter

COSA 9610

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Continuous Hydrogen Analyzer

COSA CHA

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Zirconia Oxygen Gas Analyzers

 COSA ZFK

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

SF6 Purity Pro

COSA SF6 

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Portable Calorific Value Measurement

CV PRO

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Emissions Analyzer

COSA 707

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Aspect AI-60

Aspect AI-60

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Portable BTU Gas Chromatograph

COSA Portable BTU 

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Spectrometer Model SpinPulse 

CX-20 TD-NMR 

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

fixed gas calorimeter

COSA CV-Sonic Pro

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Zirconia Oxygen Gas Analyzers

ZFK

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Zirconia Oxygen Gas Analyzers

ZTB

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Zirconia Oxygen Gas Analyzers

ZFK-ST 

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Zirconia Oxygen Gas Analyzers

ZTA

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Xentaur Dew Point Extractive Sampling System

ESS SCVP 

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Xentaur Mission Critical Dew Point Analyzer for Moisture Measurement

XENTAUR Mission Control

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Dew Point TrPitesmitter Model XDT

XENTAUR XDT

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Portable Dew Point Meter Model XPDM

XENTAUR XPDM

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Dew Point Meter Model HDT

XENTAUR HDT

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Dew Point Meter Model LPDT

 XENTAUR LPDT

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Optical Moisture Meter

Xentaur XTDL-HT

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Xentaur XDTL-HR

Xentaur XDTL-HR

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Xentaur XDT Explosion Proof

Xentaur XDT

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

 Hygrocontrol 

86 EX

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

 Hygrocontrol 

81

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

 Hygrocontrol 

82

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

 Hygrocontrol 

83

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

 Hygrocontrol 

85 X

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Continuous Hydrocarbon Analyzer

THC5000

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Analyzers

CH4/NMHC

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

Chromatography System

Orthodyne CO2

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

FID50 Hydrocarbon Analyzer

Orthodyne FID50

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

H2 Quality Analyzer

Orthodyne H2

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

He Quality Analyzer

Orthodyne HE

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

HE50Quality Analyzer

Orthodyne HE50

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

N2 Purity Analyzer

Orthodyne N2

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

O2 Chromatography System

Orthodyne O2

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

AR Argon Impurity Detector

 Orthodyne AR15

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

AR50 Argon Detector

Orthodyne AR50

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

AZ5000 Continuous Nitrogen Analyzer

Orthodyne AZ5000

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam

AZ5005 Continuous Nitrogen Analyzer

Orthodyne AZ5005

COSA Xentaur Vietnam, COSA Xentaur PITES Vietnam, PITES Vietnam