Chuyên cung cấp các thiết bị của hãng OMEC Motors, OMEC Motors Nguồn gốc chính hãng giá tốt, OMEC Motors Vietnam, đại lý OMEC Motors việt Nam

Kết quả hình ảnh cho OMEC Motors
list code

OMEC Motors 
No Motors Type Frame size Vietnam Brand
1 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 160L2  OMEC Motors Vietnam
2 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 160LX2  OMEC Motors Vietnam
3 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 180M2 OMEC Motors Vietnam
4 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 200L2  OMEC Motors Vietnam
5 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 200LX2 OMEC Motors Vietnam
6 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 225M2  OMEC Motors Vietnam
7 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 250M2 OMEC Motors Vietnam
8 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 280S2  OMEC Motors Vietnam
9 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 280M2  OMEC Motors Vietnam
10 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 315S2  OMEC Motors Vietnam
11 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 315M2 OMEC Motors Vietnam
12 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 315L2  OMEC Motors Vietnam
13 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 315LX2  OMEC Motors Vietnam
14 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 355M2  OMEC Motors Vietnam
15 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 355L2 OMEC Motors Vietnam
16 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 355LX2 3 OMEC Motors Vietnam
17 OMT1 IE4 2-POLE | 3000 RPM 355LY2 OMEC Motors Vietnam
18 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 355M4  OMEC Motors Vietnam
19 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 355L4  OMEC Motors Vietnam
20 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 355LX4  OMEC Motors Vietnam
21 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 355LY4 OMEC Motors Vietnam
22 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 160L6  OMEC Motors Vietnam
23 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 160LX6  OMEC Motors Vietnam
24 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 180L6  OMEC Motors Vietnam
25 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 200L6  OMEC Motors Vietnam
26 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 200LX6  OMEC Motors Vietnam
27 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 225M6  OMEC Motors Vietnam
28 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 250M6  OMEC Motors Vietnam
29 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 280S6  OMEC Motors Vietnam
30 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 280M6 OMEC Motors Vietnam
31 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 315S6  OMEC Motors Vietnam
32 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 315M6 OMEC Motors Vietnam
33 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 315L6 OMEC Motors Vietnam
34 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 315LX6  OMEC Motors Vietnam
35 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 355M6  OMEC Motors Vietnam
36 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 355MX6  OMEC Motors Vietnam
37 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 355MY6  OMEC Motors Vietnam
38 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 355L6  OMEC Motors Vietnam
39 OMT1 IE4 6-POLE | 1000 RPM 355LX6 OMEC Motors Vietnam
40 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 160L4  OMEC Motors Vietnam
41 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 160LX4  OMEC Motors Vietnam
42 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 180M4 OMEC Motors Vietnam
43 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 180L4 OMEC Motors Vietnam
44 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 200L4 OMEC Motors Vietnam
45 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 225S4  OMEC Motors Vietnam
46 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 225M4 OMEC Motors Vietnam
47 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 250M4  OMEC Motors Vietnam
48 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 280S4 OMEC Motors Vietnam
49 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 280M4  OMEC Motors Vietnam
50 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 315S4  OMEC Motors Vietnam
51 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 315M4  OMEC Motors Vietnam
52 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 315L4  OMEC Motors Vietnam
53 OMT1 IE4 4-POLE | 1500 RPM 315LX4 OMEC Motors Vietnam
54 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 160L4  OMEC Motors Vietnam
55 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 160LX4  OMEC Motors Vietnam
56 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 180M4  OMEC Motors Vietnam
57 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 180L4  OMEC Motors Vietnam
58 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 200M4  OMEC Motors Vietnam
59 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 200L4  OMEC Motors Vietnam
60 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 225M4 OMEC Motors Vietnam
61 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 250S4  OMEC Motors Vietnam
62 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 250M4  OMEC Motors Vietnam
63 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 280S4 OMEC Motors Vietnam
64 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 280M4  OMEC Motors Vietnam
65 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 315S4  OMEC Motors Vietnam
66 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 315M4  OMEC Motors Vietnam
67 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 315LA4  OMEC Motors Vietnam
68 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 315LB4  OMEC Motors Vietnam
69 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 315LX4  OMEC Motors Vietnam
70 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 315LY4  OMEC Motors Vietnam
71 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 315LZB4  OMEC Motors Vietnam
72 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 355M14  OMEC Motors Vietnam
73 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 355M4  OMEC Motors Vietnam
74 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 355MX4  OMEC Motors Vietnam
75 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 355L4  OMEC Motors Vietnam
76 OMD IE3 4-POLE | 1500 RPM 355LX4 OMEC Motors Vietnam
77 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 160LX6  OMEC Motors Vietnam
78 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 180M6  OMEC Motors Vietnam
79 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 180L6  OMEC Motors Vietnam
80 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 200M6 OMEC Motors Vietnam
81 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 200L6 OMEC Motors Vietnam
82 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 225M6  OMEC Motors Vietnam
83 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 250S6  OMEC Motors Vietnam
84 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 250M6  OMEC Motors Vietnam
85 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 280S6  OMEC Motors Vietnam
86 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 280M6  OMEC Motors Vietnam
87 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 315S6  OMEC Motors Vietnam
88 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 315M6  OMEC Motors Vietnam
89 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 315MX6  OMEC Motors Vietnam
90 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 315LA6  OMEC Motors Vietnam
91 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 315LB6  OMEC Motors Vietnam
92 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 315LX6  OMEC Motors Vietnam
93 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 315LY6  OMEC Motors Vietnam
94 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 315LZB6  OMEC Motors Vietnam
95 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 355S6  OMEC Motors Vietnam
96 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 355M6  OMEC Motors Vietnam
97 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 355MX6 OMEC Motors Vietnam
98 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 355L6  OMEC Motors Vietnam
99 OMD IE3 6-POLE | 1000 RPM 355LX6 OMEC Motors Vietnam
100 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 160M2  OMEC Motors Vietnam
101 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 160L2  OMEC Motors Vietnam
102 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 160Lx2 OMEC Motors Vietnam
103 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 180M2  OMEC Motors Vietnam
104 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 180L2  OMEC Motors Vietnam
105 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 200M2 OMEC Motors Vietnam
106 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 200L2  OMEC Motors Vietnam
107 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 225M2  OMEC Motors Vietnam
108 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 250S2  OMEC Motors Vietnam
109 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 250M2 OMEC Motors Vietnam
110 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 280S2  OMEC Motors Vietnam
111 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 280M2  OMEC Motors Vietnam
112 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 315S2(A)  OMEC Motors Vietnam
113 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 315M2(A)  OMEC Motors Vietnam
114 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 315La2(A)  OMEC Motors Vietnam
115 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 315Lb2(B) OMEC Motors Vietnam
116 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 315Lx2(B)  OMEC Motors Vietnam
117 OMD IE2 2-POLE | 3000 RPM 315Ly2(B) OMEC Motors Vietnam
118 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 160M4  OMEC Motors Vietnam
119 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 160L4  OMEC Motors Vietnam
120 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 160Lx4  OMEC Motors Vietnam
121 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 180M4  OMEC Motors Vietnam
122 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 180L4 OMEC Motors Vietnam
123 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 200M4 OMEC Motors Vietnam
124 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 200L4  OMEC Motors Vietnam
125 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 225M4 OMEC Motors Vietnam
126 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 250S4  OMEC Motors Vietnam
127 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 250M4  OMEC Motors Vietnam
128 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 280S4  OMEC Motors Vietnam
129 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 2804M  OMEC Motors Vietnam
130 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 315S4(A)  OMEC Motors Vietnam
131 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 315M4(A) OMEC Motors Vietnam
132 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 315La4(A)  OMEC Motors Vietnam
133 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 315Lb4(B)  OMEC Motors Vietnam
134 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 315Lx4(B) OMEC Motors Vietnam
135 OMD IE2 4-POLE | 1500 RPM 315Ly4(B) OMEC Motors Vietnam
136 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 160Lx6  OMEC Motors Vietnam
137 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 180M6  OMEC Motors Vietnam
138 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 180L6  OMEC Motors Vietnam
139 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 200M6  OMEC Motors Vietnam
140 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 200L6  OMEC Motors Vietnam
141 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 225M6  OMEC Motors Vietnam
142 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 250S6  OMEC Motors Vietnam
143 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 250M6  OMEC Motors Vietnam
144 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 280S6   OMEC Motors Vietnam
145 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 280M6 90  OMEC Motors Vietnam
146 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 315S6 (A)  OMEC Motors Vietnam
147 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 315M6 (A)  OMEC Motors Vietnam
148 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 315Mx6 (A)  OMEC Motors Vietnam
149 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 315La6 (A)  OMEC Motors Vietnam
150 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 315Lb6 (A)  OMEC Motors Vietnam
151 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 315Lx6 (B)  OMEC Motors Vietnam
152 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 315Ly6 (B) OMEC Motors Vietnam
153 OMD IE2 6-POLE | 1000 RPM 315Lzb6 (B) OMEC Motors Vietnam
154 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 160M2  OMEC Motors Vietnam
155 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 160L2 OMEC Motors Vietnam
156 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 160Lx2  OMEC Motors Vietnam
157 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 180M2  OMEC Motors Vietnam
158 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 180L2  OMEC Motors Vietnam
159 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 200M2  OMEC Motors Vietnam
160 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 200L2  OMEC Motors Vietnam
161 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 225M2  OMEC Motors Vietnam
162 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 250S2  OMEC Motors Vietnam
163 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 250M2 OMEC Motors Vietnam
164 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 280S2  OMEC Motors Vietnam
165 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 280M2  OMEC Motors Vietnam
166 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 315S2 (A)  OMEC Motors Vietnam
167 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 315M2 (A)  OMEC Motors Vietnam
168 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 315La2 (A) OMEC Motors Vietnam
169 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 315Lb2 (A)  OMEC Motors Vietnam
170 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 315Lx2 (A)  OMEC Motors Vietnam
171 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 315Ly2 (B)  OMEC Motors Vietnam
172 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 315Lza2 (B)  OMEC Motors Vietnam
173 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 315Lzb2 (B)  OMEC Motors Vietnam
174 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 355M2  OMEC Motors Vietnam
175 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 355Mx2 OMEC Motors Vietnam
176 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 355L2  OMEC Motors Vietnam
177 OMD IE1 2-POLE | 3000 RPM 355Lx2 OMEC Motors Vietnam
178 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 160M4 OMEC Motors Vietnam
179 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 160L4 OMEC Motors Vietnam
180 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 160Lx4  OMEC Motors Vietnam
181 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 180M4  OMEC Motors Vietnam
182 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 180L4  OMEC Motors Vietnam
183 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 200M4  OMEC Motors Vietnam
184 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 200L4  OMEC Motors Vietnam
185 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 225M4 OMEC Motors Vietnam
186 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 250S4 OMEC Motors Vietnam
187 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 250M4  OMEC Motors Vietnam
188 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 280S4  OMEC Motors Vietnam
189 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 280M4  OMEC Motors Vietnam
190 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 315S4(A)  OMEC Motors Vietnam
191 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 315M4(A) OMEC Motors Vietnam
192 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 315La4(A)  OMEC Motors Vietnam
193 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 315Lb4(B)  OMEC Motors Vietnam
194 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 315Lx4(B) OMEC Motors Vietnam
195 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 315Ly4(B)  OMEC Motors Vietnam
196 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 315Lzb4 (B)  OMEC Motors Vietnam
197 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 355Mx4  OMEC Motors Vietnam
198 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 355My4  OMEC Motors Vietnam
199 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 355L4  OMEC Motors Vietnam
200 OMD IE1 4-POLE | 1500 RPM 355Lx4 OMEC Motors Vietnam
201 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 160Lx6  OMEC Motors Vietnam
202 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 180M6  OMEC Motors Vietnam
203 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 180L6  OMEC Motors Vietnam
204 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 200M6 OMEC Motors Vietnam
205 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 200L6  OMEC Motors Vietnam
206 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 225M6  OMEC Motors Vietnam
207 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 250S6  OMEC Motors Vietnam
208 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 250M6  OMEC Motors Vietnam
209 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 280S6  OMEC Motors Vietnam
210 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 280M6  OMEC Motors Vietnam
211 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 315S6(A)  OMEC Motors Vietnam
212 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 315M6(A)  OMEC Motors Vietnam
213 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 315Mx6(A) OMEC Motors Vietnam
214 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 315La6(A)  OMEC Motors Vietnam
215 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 315Lb6(A)  OMEC Motors Vietnam
216 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 315Lx6(B)  OMEC Motors Vietnam
217 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 315Ly6(B)  OMEC Motors Vietnam
218 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 315Lzb6 (B)  OMEC Motors Vietnam
219 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 355M6 OMEC Motors Vietnam
220 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 355Mx6 OMEC Motors Vietnam
221 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 355My6 OMEC Motors Vietnam
222 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 355L6  OMEC Motors Vietnam
223 OMD IE1 6-POLE | 1000 RPM 355Lx6 OMEC Motors Vietnam