đại lý Phoenix việt Nam, đại lý Phoenix chính hãng việt Nam, Cung cấp thiết bị Phoenix chính hãng
420 - Kiểm tra van

list code
 

No. Item Type PN DN Vietnam brand
1 Armaturen-Werke 350 10-250 15 - 500 Phoenix Vietnam
2 Armaturen-Werke 350 EC.1  40 15-150 Phoenix Vietnam
3 Armaturen-Werke 350 EC.2 40 15-150 Phoenix Vietnam
4 Armaturen-Werke 350 EC.4  40 15-350 Phoenix Vietnam
5 Armaturen-Werke 350 EC.5 40 15-350 Phoenix Vietnam
6 Armaturen-Werke 390 10-40 15-150 Phoenix Vietnam
7 Armaturen-Werke 365 10-40 15-150 Phoenix Vietnam
8 Armaturen-Werke 355 HS 325 6 - 120 Phoenix Vietnam
9 Armaturen-Werke 899 HS 325 6 - 120 Phoenix Vietnam
10 Armaturen-Werke 834 10 - 160 15 - 800 Phoenix Vietnam
11 Armaturen-Werke 359 10 - 250 15 - 250 Phoenix Vietnam
12 Armaturen-Werke 350 EC.8  40 15 - 350 Phoenix Vietnam
13 Armaturen-Werke 350 EC.9 40 15 - 350 Phoenix Vietnam
14 Armaturen-Werke 370/320  10 - 250 15 - 500 Phoenix Vietnam
15 Armaturen-Werke 374/324  10 - 160 15 - 500 Phoenix Vietnam
16 Armaturen-Werke 420 10 - 160 15 - 250 Phoenix Vietnam
17 Armaturen-Werke 820 10-40 15 - 250 Phoenix Vietnam
18 Armaturen-Werke 829 10-40 15 - 150 Phoenix Vietnam
19 Armaturen-Werke 925 10-40 15 - 150 Phoenix Vietnam
20 Armaturen-Werke 919 10-40 15 - 150 Phoenix Vietnam
21 Armaturen-Werke 941 10-40 15 - 150 Phoenix Vietnam
22 Armaturen-Werke 935 10-40 15 - 150 Phoenix Vietnam
23 Armaturen-Werke 309.4 25 40 Phoenix Vietnam
24 Armaturen-Werke 309.5 25 40 Phoenix Vietnam
25 Armaturen-Werke 440-Refrigerant Valve 10-40 15 - 150 Phoenix Vietnam
26 Armaturen-Werke 385-Refrigerant Valve 10-40 15 - 400 Phoenix Vietnam
27 Armaturen-Werke P57-Coke Oven  10-40 65 - 300 Phoenix Vietnam
28 Armaturen-Werke Gas Valve 160 8 Phoenix Vietnam
29 Armaturen-Werke 661 400/630 8 Phoenix Vietnam
30 Armaturen-Werke 662 100 8 Phoenix Vietnam
31 Armaturen-Werke 570/535 250 / 400 8 Phoenix Vietnam
32 Armaturen-Werke 580/582/584 400 3.5 Phoenix Vietnam
33 Armaturen-Werke 664 100 3.5 Phoenix Vietnam
34 Armaturen-Werke 587 400 3.5 Phoenix Vietnam
35 Strack 597 250 3.5 Phoenix Vietnam
36 Strack 589 400 3.5 Phoenix Vietnam
37 Strack 599 250 3.5 Phoenix Vietnam
38 Strack 626 400 8 Phoenix Vietnam
39 Strack 659 250 8 Phoenix Vietnam
40 Strack 630 400 8 Phoenix Vietnam
41 Strack 631 250 8 Phoenix Vietnam
42 Strack S 20/S 24 10 - 160 15 - 300 Phoenix Vietnam
43 Strack S 04/S 03 10 - 160 50 - 600 Phoenix Vietnam
44 Strack S 21 630 10 - 50 Phoenix Vietnam
45 Strack S 27 630 10 - 65 Phoenix Vietnam
46 Strack S 29 630 10 - 250 Phoenix Vietnam
47 Strack S 02     Phoenix Vietnam
48 Strack S 17 16 - 400 15 - 50 Phoenix Vietnam
49 Strack S 22 160 - 630 50 - 250 Phoenix Vietnam
50 Strack S 15 160 - 630 50 - 600 Phoenix Vietnam
51 Strack S 16 160 - 400 50 - 600 Phoenix Vietnam
52 Strack S 601 & S 603 160 - 400 150 - 600 Phoenix Vietnam
53 Strack S 72 160 - 400 50 - 600 Phoenix Vietnam
54 Strack S 70/S 25 160 - 100 50 - 500 Phoenix Vietnam
55 Strack S 40 10-40 15 - 250 Phoenix Vietnam
56 Strack S 50 10 - 160 15 - 500 Phoenix Vietnam
57 Strack S 51 10 - 100 25 - 300 Phoenix Vietnam
58 Strack S 97/S 98 10 - 250 15 - 350 Phoenix Vietnam
59 Strack S 96 10 - 250 15 - 350 Phoenix Vietnam
60 Strack S 06 16 - 40 50 - 350 Phoenix Vietnam
61 Daume Regelarmaturen 390-1 10 - 500 15 - 600 Phoenix Vietnam
62 Daume Regelarmaturen 390-6 10 - 500 15 - 600 Phoenix Vietnam
63 Daume Regelarmaturen 190-6 10 - 500 15 - 200 Phoenix Vietnam
64 Daume Regelarmaturen 186-6 10 - 160 15 - 600 Phoenix Vietnam
65 Daume Regelarmaturen 189-6 10 - 500 15 - 600 Phoenix Vietnam
66 Daume Regelarmaturen 189-1 10 - 500 15 - 600 Phoenix Vietnam
67 Daume Regelarmaturen 189-1 10 - 500 15 - 600 Phoenix Vietnam
68 Daume Regelarmaturen 189 + VKR 10 - 500 15 - 600 Phoenix Vietnam
69 Daume Regelarmaturen 189 + 900 10 - 500 15 - 600 Phoenix Vietnam
70 Daume Regelarmaturen 187-6 10 - 500 15 - 600 Phoenix Vietnam
71 Daume Regelarmaturen 50-2A 10 - 160 15 - 600 Phoenix Vietnam
72 Daume Regelarmaturen 50-2A 10 - 160 15 - 600 Phoenix Vietnam
73 Daume Regelarmaturen 186-6 10 - 160 15 - 600 Phoenix Vietnam