Chuyên cung cấp các thiết bị của hãng FLIR, đại lý FLIR chính hãng việt Nam, đại lý FLIR việt Nam, đại lý FLIR chính hãng Viet Nam

Product

Brand

Infrared Cameras_Infrared Cameras for Building Applications

FLIR C2 thermal imaging system  

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR Ex-Series infrared cameras  

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR Exx-Series bx infrared cameras

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR T420 bx/T440 bx infrared cameras

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR T620 bx/T640 bx infrared cameras 

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

Infrared Cameras_Infrared Cameras for Electrical / Mechanical Applications


FLIR Ex-Series infrared cameras  

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR Exx-Series infrared cameras

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR T420/T440 infrared cameras

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR T620/T640 infrared cameras  

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam


Infrared Cameras_Test & Measurement

FLIR IR Windows  

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR DM93 Digital Multimeter  

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR CM83 Power Clamp  

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR CM78 Clamp with IR Thermometer

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR VP52 Voltage Detector  

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR MR77 Moisture Meter  

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR VS70 Videoscope 

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR TG165  

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR C2Compact Thermal Imaging System_FLIR C2 FEATURES

FLIR C2 FEATURES

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR TG165 & TG167Imaging IR Thermometer

TG165 FEATURES

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

EX-SERIES™Infrared Cameras_FLIR EX-SERIES FEATURES

FLIR E4 Infrared Camera with MSX with 80×60 IR Resolution

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR E5 Infrared Camera with MSX with 120×90 IR Resolution

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR E6 Infrared Camera with MSX with 160×120 IR Resolution

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR E8 Infrared Camera with MSX with 320×240 IR Resolution

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

EXX-SERIES™Infrared Cameras_FLIR EXX-SERIES FEATURES

FLIR E75

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR E85

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR E95

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

T-Series Infrared Cameras_FLIR T-Series Thermal Imaging Cameras

Now featuring UltraMax™ and the New T460 & T660

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

Test & Measurement Tools 

For Electrical Applications

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

For Building Applications

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

 IR Windows_FLIR IR WINDOWS FEATURES

FLIR 2" - IRW-2C

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR 3" - IRW-3C

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

FLIR IR Window 4" - IRW-4C

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

 IR Windows_AVAILABLE MODELS

2" IR Window
Anodized Aluminum Window with PIRma-Lock™

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

2" IR Window
Stainless Steel Window with PIRma-Lock™

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

3" IR Window
Anodized Aluminum Window with PIRma-Lock™

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

3" IR Window
Stainless Steel Window with PIRma-Lock™

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

4" IR Window
Anodized Aluminum Window with PIRma-Lock™

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

4" IR Window
Stainless Steel Window with PIRma-Lock™

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam

Software and Mobile Apps
 

FLIR Infrared Camera Software and Mobile Apps

FLIR Vietnam, FLIR PTC Vietnam, PTC Vietnam