Camera kiểm tra thay đổi nhiêt độ cơ thể ngăn chặn lây lan của coronavirus (2019-nCoV)

FeverSENS là một Camera chụp ảnh nhiệt được thiết kế để sàng lọc hàng loạt các khu vực công cộng và được sử dụng để tìm các cá nhân có nhiệt độ cơ thể cao hơn.